تاریخ اسلام, دوره (18), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (113-135)

عنوان : ( پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسی )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلفای عباسی بعد از تلاشی مستمر با ایجاد شبکه ای منظم از داعیان و تبلیغات گسترده درنهایت توانست حکومت را به دست گیرند. قدرت خلافت، تشکیل دیوانسالاری منسجم، ایجاد منصب دیوانی وزارت، تقسیم وظایف اداری، مشارکت عناصر غیرعرب در اداره حکومت، سازماندهی ارتش از تحولاتی بود که در ساختار سیاسی و اداری خلافت به وجود آمد. اما در مقطعی از تاریخ خلافت عباسی تعادل و توازن قدرت تغییر کرد، اقتدار خلیفه به سستی گرایید و نیروهای سپاهی بر حکومت غلبه کردند. در نوشتار پیش رو سعی شده است استیلای نظامیان بر ساختار اداری و سیاسی حکومت عباسی از آغاز استیلای ترکان تا ظهور آل بویه(232-334ق) و پی آمدهای آن، با شیوه توصیفی- تحلیلی و تعلیل داده های تاریخی مبتنی بر روش روش جامعه شناختی ماکس وبر مورد بررسی و بازکاوی قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که بعد از آنکه خلفای عباسی توانستند اقتدار مقام خلافت و قدرت سیاسی حکومت را تثبیت و نهادینه کنند، ورود سپاهسان ترک و قدرتگیری نظامیان سبب شد مشخصات نظام پادشاه زدگی(سلطانیسم) مانند خودکامگی حاکم، انحصارطلبی، گسترش دیوانسالاری، به خدمت گرفتن نیروهای نظامی با خاستگاه غلامی به دستگاه خلافت راه یابد. نظام پادشاه زدگی پی آمدهایی برای خلافت عباسی داشت که مهمترین آنها عبارتند از: دگرگونی نظام سیاسی، افول قدرت خلیفه، برکناری تدریجی خاندان های دیوانی، تشکیل دولتهای مستقل و نیمه مستقل.

کلمات کلیدی

خلافت عباسی. ترکان. ساختار خلافت. نظام دیوانی. جامعه شناسی تاریخی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063192,
author = {فرخنده زاده, محبوبه},
title = {پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسی},
journal = {تاریخ اسلام},
year = {2017},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6431},
pages = {113--135},
numpages = {22},
keywords = {خلافت عباسی. ترکان. ساختار خلافت. نظام دیوانی. جامعه شناسی تاریخی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسی
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J تاریخ اسلام
%@ 2008-6431
%D 2017

[Download]