دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19

عنوان : ( خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , احمدرضا رمضانی , رضا رضایی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسلح کردن بتن به الیاف میتواند باعث بهبود عملکرد کلی بتن به خصوص کاهش شکنندگی و مقاومت در برابر ترکها شود. اکثر بتنهای الیافی دارای یک نوع الیاف بوده که میتوانند تا حد خاصی از نقایص بتن را جبران کنند. استفاده همزمان از ۲ یا چند نوع الیاف در بتن منجر به بهبود سطح گستردهتری از خصوصیات بتن میشود. ترکیب صحیح الیاف در یک مخلوط منجر به برهمکنش مثبت الیاف شده که در نتیجه آن میتوان ترکیبی با عملکردی بهتر از نمونههای حاوی یک نوع الیاف را ساخت. به این پدیده هم افزایی ) synergy ( میگویند. به این معنی که یک نوع از الیاف باعث بهبود عملکرد بتن در برخی از خصوصیات و جلوگیری از ایجاد ترکها با ابعاد خاص و در زمان خاص بوده و الیاف نوع دیگر همین وظیفه را در سطح دیگری انجام میدهند. در این مقاله با انجام آزمایشهای مقاومت فشاری، کششی و خمشی سعی بر انتخاب درصد بهینه الیاف و بررسی میزان افزایش مقاومت نمونههای بتن الیافی با توجه به نتایج آزمایشگاهی شده است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بتن, الیاف ترکیبی , مقاومت فشاری, مقاومت کششی, مقاومت خمشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063198,
author = {اصفهانی, محمدرضا and رمضانی, احمدرضا and رضا رضایی فر},
title = {خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: بتن، الیاف ترکیبی ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی
%A اصفهانی, محمدرضا
%A رمضانی, احمدرضا
%A رضا رضایی فر
%J دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2017

[Download]