همایش بین المللی مدیریت , 2014-11-22

عنوان : ( تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی )

نویسندگان: مهسا جندقی , محبوبه اسدزاده , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی انطباقسازی تبلیغات علیرغم هزینهبر بودن، با توجه به جزئیات بازارهاای ختتلا ، سادی در ارائاه پیامهای تبلیغاتی خطابق با خشتریان ختتل داشته و در صورت فراهم بودن خنابع خالی کافی، خوجباات نواو بیشتر شرکت در بازارهای جهانی و خحلی را فراهم خیسازد. از طرفی عده ای خدتقدناد کاه وجاود توااوت در آداب و رسوم، سلایق، عادات و قوانین خربوط به فدالیتهای تبلیغاتی در بین کشورهای ختتل ، خانع از اجرای خوفقیت آخیز استانداردسازی فدالیتهای تبلیغاتی خیشود و روند همگنی و همگرایای در بازارهاای جهاانی را خلاف واقدیتهای خوجود در بازارهای بینالمللی اعلام نمودناد و از طارف دیگار برخای خحققاان ایان وناه استراتژی ها را توصیه نموده اند. این تحقیق با هدف بررسی این نظریه ها و با کمک یک روش انطباقی، سدی در تبیین بهتر ابداد ختتل خوضوع دارد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ, همگرایی بازار, استراتژی های تبلیغات بین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063201,
author = {جندقی, مهسا and اسدزاده, محبوبه and رحیم نیا , فریبرز},
title = {تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرهنگ، همگرایی بازار، استراتژی های تبلیغات بین المللی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی
%A جندقی, مهسا
%A اسدزاده, محبوبه
%A رحیم نیا , فریبرز
%J همایش بین المللی مدیریت
%D 2014

[Download]