آسیب شناسی گفتار و زبان, دوره (1), شماره (3), سال (2014-4) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه )

نویسندگان: نادر جهانگیری , فرح اشرف زاده , علی غنائی چمن آباد , آسیه اعلم حکاکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف بر پایه ی فرضیه ی ناهنجاری حافظه ی اجرایی ، دشواری های زبانی مشهود در آسیب زبانی ویژه عمدتا ناشی از وجود ناهنجاری در ساختارهای مغزی تشکیل دهنده ی سیستم حافظه ی اجرایی می باشد. بر اساس این فرضیه ، حافظه اجرایی در یادگیری دستور زبان - و نه واژگان- نقش دارد. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد حافظه اجرایی و ارتباط آن با دشواری های زبانی در کودکان مبتلا به آسیب زبانی ویژه در چارچوب فرضیه فوق می باشد. روش بررسی در این مطالعه ، موردی-شاهدی، عملکرد 9 نفر از کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه و 9 نفر از کودکان عادی، در تکالیف زبانی و حافظه، بررسی و با هم مقایسه شده اند. کودکان مبتلا به آسیب زبانی ویژه با مراجعه به مراکز گفتاردرمانی درشهر مشهد و کودکان عادی به صورت تصادفی از میان کودکان یک مهد کودک انتخاب گردیدند ابزارهای مورد استفاده عبارتند از آزمون هوش ماتریس های پیشرونده ی ریون، آزمون رشد زبان، آزمون واژگان مصور تک کلمه ای- بیانی، آزمون کنش مصور رنفرو، خرده آزمون تکمیل جملات آزمون هوشی وکسلر و تکلیف زمان واکنش پی در پی. در این مطالعه از آزمون دو متغییر مستقل کلموگروف- اسمیرنوف برای مقایسۀ میانگین ها و از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. یافته ها همسو با پیش بینی فرضیه ی ناهنجاری حافظه ی اجرائی، نتایج این مطالعه عملکرد نابهنجار حافظه اجرایی در کودکان مبتلا به آسیب زبانی ویژه را تأیید می کند. اما برخلاف فرضیه مذکور، رابطه ی آماری معناداری میان مهارت های دستوری از یکسو، و حافظه ی اجرایی از سوی دیگر در هیچیک از گروه های کودکان نمونه (ضریب همبستگی=0/52-سطح معناداری=0/14) عادی (ضریب هبستگی=0/73 ، سطح معناداری=0/73 ) یافت نشد. نتیجه گیری نتایج بدست آمده شواهد قطعی در رد و یا تأیید فرضیه ناهنجاری حافظه اجرائی به دست نمی دهد.

کلمات کلیدی

, آسیب زبانی ویژه, فرضیه ی ناهنجاری حافظه ی اجرایی, حافظه ی اجرایی, کودکان فارسی زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063202,
author = {جهانگیری, نادر and فرح اشرف زاده and غنائی چمن آباد, علی and اعلم حکاکان, آسیه},
title = {بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه},
journal = {آسیب شناسی گفتار و زبان},
year = {2014},
volume = {1},
number = {3},
month = {April},
issn = {2345-4369},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {آسیب زبانی ویژه; فرضیه ی ناهنجاری حافظه ی اجرایی; حافظه ی اجرایی; کودکان فارسی زبان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه
%A جهانگیری, نادر
%A فرح اشرف زاده
%A غنائی چمن آباد, علی
%A اعلم حکاکان, آسیه
%J آسیب شناسی گفتار و زبان
%@ 2345-4369
%D 2014

[Download]