آسیب شناسی گفتار و زبان, دوره (1), شماره (3), سال (2014-4) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه )

نویسندگان: نادر جهانگیری , فرح اشرف زاده , علی غنائی چمن آباد , آسیه اعلم حکاکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه

کلمات کلیدی

بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063202,
author = {جهانگیری, نادر and فرح اشرف زاده and غنائی چمن آباد, علی and اعلم حکاکان, آسیه},
title = {بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه},
journal = {آسیب شناسی گفتار و زبان},
year = {2014},
volume = {1},
number = {3},
month = {April},
issn = {2345-4369},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه
%A جهانگیری, نادر
%A فرح اشرف زاده
%A غنائی چمن آباد, علی
%A اعلم حکاکان, آسیه
%J آسیب شناسی گفتار و زبان
%@ 2345-4369
%D 2014

[Download]