پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (9), شماره (33), سال (2017-6) , صفحات (29-49)

عنوان : ( تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه )

نویسندگان: مهدی صالحی , عسل بخشیان , فتانه داوطلب طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل کیو توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 50 سال شرکت می‌باشد که در صنعت بیمه و بازنشستگی فعالیت داشته‌اند. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا می‌باشد. برای بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت به تفکیک از پنج متغیر به عنوان معیار تمرکز مالکیت استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تنها متغیر لگاریتم مجموع سهام سهامداران اصلی بر ارزش شرکت تأثیر گذار است و سایر متغیرها نشان دهنده رابطه ای بی معنا بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت هستند. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که درجه کنترل بر ارزش شرکت تأثیر گذار نیست. علاوه بر این نوع سهامدار اصلی بر ارزش شرکت بی تأثیر است ولی عکس قضیه برقرار است یعنی ارزش شرکت بر درجه کنترل و لگاریتم مجموع سهام سهامداران اصلی که معیاری از تمرکز مالکیت می‌باشد، تأثیر گذار است.

کلمات کلیدی

, صنعت بیمه, حاکمیت شرکتی, ارزش شرکت, تمرکز مالکیت, درجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063205,
author = {صالحی, مهدی and عسل بخشیان and فتانه داوطلب طوسی},
title = {تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {33},
month = {June},
issn = {2383-0379},
pages = {29--49},
numpages = {20},
keywords = {صنعت بیمه; حاکمیت شرکتی; ارزش شرکت; تمرکز مالکیت; درجه کنترل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه
%A صالحی, مهدی
%A عسل بخشیان
%A فتانه داوطلب طوسی
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2017

[Download]