بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2017-01-25

عنوان : ( معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای )

نویسندگان: حسین هوشمند , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , رضا ارجمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخنمون¬های متعدد و پراکنده هماتیت ± بوکسیت در قاعده واحدهای آهکی ژوراسیک از شهرستان جاجرم تا اسفراین برای اولین بار منجر به معرفی کمربند لاتریتی در شمال شرق ایران شده است. در این مقاله با استفاده از تحلیل داده¬های landsat 8 و همچنین آنالیزXRF ، XRD و مقاطع میکروسکوپی نازک و صیقلی، چند اندیس معدنی واقع در این کمربند بررسی و مناطق امیدبخش دارای کانی هماتیت و بوکسیت شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته¬اند. برای شناسایی مناطق دارای اکسید آهن از نسبت باندی 2/4 ماهواره لندست 8 استفاده شده که پیکسل های روشن نشان دهنده مناطق با اکسید آهن است و ترکیب باندی کاذب 753 به منظور تفکیک سنگ شناسی استفاده شد. برای آشکارسازی کانی¬های اکسید آهن و بوکسیت از روش SAM نیز استفاده شد و صحت آن توسط داده¬های ژئوشیمیایی، کانی¬شناسی و مقاطع میکروسکوپی نازک و صیقلی مورد تایید واقع گردید. از معدن هماتیت سست واقع در شمال اسفراین به سمت معدن بوکسیت جاجرم مقدار بوکسیت در این افق افزایش و مقدار هماتیت کاهش می¬یابد که در تصاویر ماهواره¬ای نیز واضح است. برای مثال، اندیس¬ها و کانسارهای بوکسیت از معدن هماتیت ± بوکسیت طبر در مرکز کمربند لاتریتی تا حوالی بوکسیت جاجرم قابل ردیابی است.

کلمات کلیدی

, هماتیت ± بوکسیت, جاجرم, کمربند لاتریتی, landsat 8, داده¬های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063212,
author = {هوشمند, حسین and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and رضا ارجمند},
title = {معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {هماتیت ± بوکسیت، جاجرم، کمربند لاتریتی، landsat 8، داده¬های ژئوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای
%A هوشمند, حسین
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A رضا ارجمند
%J بیست و چهارمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2017

[Download]