آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (11-20)

عنوان : ( اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد )

نویسندگان: اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک و عوامل موثر بر آن، موضوعی است که در حال حاضر باعث توجه جهانی شده است. یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر روی فرسایش خاک پوشش گیاهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بینرواناب و رسوب با پوشش گیاهی و درصد تراکم آن و همچنین تاثیر پوشش گیاهی بر روی پایداری خاکدانه ها و نفوذپذیری خاک انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل و شامل تیمارهای گل گاوزبان، شاه تره و خاکشیر در سه تکرار انجام شد. برای بررسی اثرات درصد نوع پوشش وآسمانه های گیاهی شامل خاک بدون پوشش گیاهی (صفر درصد تراکم یا شاهد)، 30-20% (تراکم کم)، 60-40% (تراکم متوسط) و بیش از70 درصد آسمانه گیاهی (تراکم زیاد) کرت هایی با ابعاد یک متر مربع در نظر گرفته شد. در انتهای هر یک از کرت ها حجم رواناب حاصل از باران طبیعی و مقدار رسوب در بهار 1394 اندازه گیری شد. پایداری خاکدانه ها با روش الک تر و نفوذپذیری با استفاده از استوانه تک حلقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش ترین و کم ترین ارتفاع رواناب مربوط به پوشش گیاهی خاکشیر و گل گاوزبان بود. در رابطه با درصد پوشش گیاهی نیزبیشترین و کم ترین ارتفاع رواناب در پوشش صفر و بیش از 70 درصد مشاهده شد.غلظت رسوب در پوشش گیاهی گل گاوزبان کم ترین مقدار را نشان داد و با کاهش درصد آسمانه گیاهی مقدار آن افزایش یافت. در تیمارهای دارای پوشش گیاهی شاه تره بیشترین مقدار نفوذ وجود داشت، ولی کم ترین مقدار رواناب مربوط به پوشش گیاهی گل گاوزبان بود و دلیل آن مورفولوژی متفاوت این گیاه بود. نتایج مقایسه میانگین در رابطه با پایداری خاکدانه ها نشان داد که با افزایش درصد آسمانه ی گیاهی پایداری خاکدانه ها افزایش یافتو بیشترین پایداری خاکدانه مربوط به پوشش گیاهی گل گاوزبان بود.

کلمات کلیدی

, آسمانه گیاهی, پایداری خاکدانه ها, رسوب, رواناب, نفوذپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063213,
author = {گرمئی, اعظم and امامی, حجت and خراسانی, رضا},
title = {اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {آسمانه گیاهی،پایداری خاکدانه ها،رسوب،رواناب، نفوذپذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد
%A گرمئی, اعظم
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2017

[Download]