آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (11-20)

عنوان : ( اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد )

نویسندگان: اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک و عوامل موثر بر آن، موضوعی است که در حال حاضر باعث توجه جهانی شده است. یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر روی فرسایش خاک پوشش گیاهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بینرواناب و رسوب با پوشش گیاهی و درصد تراکم آن و همچنین تاثیر پوشش گیاهی بر روی پایداری خاکدانه¬ها و نفوذپذیری خاک انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به¬صورت آزمایش فاکتوریل و شامل تیمارهای گل گاوزبان، شاه¬تره و خاکشیر در سه تکرار انجام شد. برای بررسی اثرات درصد نوع پوشش وآسمانه¬های گیاهی شامل خاک بدون پوشش گیاهی (صفر درصد تراکم یا شاهد)، 30-20% (تراکم کم)، 60-40% (تراکم متوسط) و بیش از70 درصد آسمانه گیاهی (تراکم زیاد) کرت¬هایی با ابعاد یک¬متر مربع در نظر گرفته شد. در انتهای هر یک از کرت¬ها حجم رواناب حاصل از باران طبیعی و مقدار رسوب در بهار 1394 اندازه¬گیری شد. پایداری خاکدانه¬ها با روش الک تر و نفوذپذیری با استفاده از استوانه تک حلقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش¬ترین و کم¬ترین ارتفاع رواناب مربوط به پوشش گیاهی خاکشیر و گل¬گاوزبان بود. در رابطه با درصد پوشش گیاهی نیزبیش¬ترین و کم¬ترین ارتفاع رواناب در پوشش صفر و بیش از 70 درصد مشاهده شد.غلظت رسوب در پوشش گیاهی گل¬گاوزبان کم¬ترین مقدار را نشان داد و با کاهش درصد آسمانه گیاهی مقدار آن افزایش یافت. در تیمارهای دارای پوشش گیاهی شاه¬تره بیش¬ترین مقدار نفوذ وجود داشت، ولی کم¬ترین مقدار رواناب مربوط به پوشش گیاهی گل¬گاوزبان بود و دلیل آن مورفولوژی متفاوت این گیاه بود. نتایج مقایسه میانگین در رابطه با پایداری خاکدانه¬ها نشان داد که با افزایش درصد آسمانه¬ی گیاهی پایداری خاکدانه¬ها افزایش یافتو بیش¬ترین پایداری خاکدانه مربوط به پوشش گیاهی گل¬گاوزبان بود.

کلمات کلیدی

, آسمانه گیاهی, پایداری خاکدانه¬ها, رسوب, رواناب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063213,
author = {گرمئی, اعظم and امامی, حجت and خراسانی, رضا},
title = {اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {آسمانه گیاهی،پایداری خاکدانه¬ها،رسوب،رواناب، نفوذپذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد
%A گرمئی, اعظم
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2017

[Download]