فرهنگ رضوی, دوره (4), شماره (13), سال (2016-5) , صفحات (7-30)

عنوان : ( تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع) )

نویسندگان: جواد شمسی اتراباد , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناظره‌ی عِمران صابی با امام علی بن موسی‌الرضا (ع) سه محور عمده دارد: ذات و صفات الهی، کیفیت آفرینش و ویژگی‌ها و اقسام آفریدگان. مقاله‌ی پیش رو می‌کوشد تا محور دوم (= کیفیت آفرینش) را مورد بسط و شرح قرار دهد و منطق حاکم بر آن را آشکار سازد. این محور بر سه موضوع اساسی استوار است: نحوه‌ی آفرینش، هدف آن و نسبت آفریننده و آفریده. نگارنده نخست جایگاه و مختصات این مناظره را ترسیم نموده، آنگاه جوانب و پیشینه‌ی مباحث مطرح‌شده در هر موضوع مورد بحث قرار گرفته است. بسط و شرح گفتار امام (ع) و بررسی و نقدِ تفسیرهای آن بخش اصلی متن را شامل می‌شود.

کلمات کلیدی

, مناظرات امام رضا (ع), عِمران صابی, آفرینش ابداعی, هدف آفرینش و تمثیل آینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063226,
author = {شمسی اتراباد, جواد and جوارشکیان, عباس},
title = {تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع)},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {13},
month = {May},
issn = {2345-2560},
pages = {7--30},
numpages = {23},
keywords = {مناظرات امام رضا (ع)، عِمران صابی، آفرینش ابداعی، هدف آفرینش و تمثیل آینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع)
%A شمسی اتراباد, جواد
%A جوارشکیان, عباس
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2016

[Download]