پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (6), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (159-171)

عنوان : ( اثر بخشی رویکرد مدیریت اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی منطقه مورد مطالعه: شهرستان ریگان استان کرمان )

نویسندگان: مهدی قربانی , خدیجه بوزرجمهری , لیلا عوض پور , زهرا منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رویکرد اجتماع‌محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی از طریق روش تحلیل شبکه در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای پروژه اجتماع‌محور RFLDL (احیای اراضی جنگلی و تخریب‌یافته با تاکید ویژه بر اراضی شور و حساس به فرسایش بادی) در بین سرگروه‌های کمیته‌های خرد توسعه است. روش تحقیق: در این تحقیق براساس روش پیمایشی و با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه با گروه‌های هدف، گره‌های شبکه شامل سرگروه‌های کمیته‌های خرد توسعه (به عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی در هر زیرگروه) شامل ۳۳ نفر در چهار منطقه می باشند. یافته‌ها: میزان شاخص تراکم در بین سرگروه‌های چهار روستای مورد مطالعه در پیوندهای اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه افزایش یافته است. افزایش میزان تراکم در افراد سبب توسعه اعتماد، مشارکت و سرمایه اجتماعی در سطح افراد می‌شود. دوسویگی پیوندها نیز در ابعاد اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه روند افزایشی داشته است. افزایش این شاخص باعث پایداری شبکه سرگروه‌ها به میزان مطلوب شده است. میانگین فاصله ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و مشارکت در چهار روستا به ترتیب برابر با ۰۵/ ۲ و ۰۹/ ۲ بوده است. این میزان بعد از اجرای پروژه به ۶۱/ ۱ و ۶۷/ ۱ رسیده است. در واقع، نزدیک‌بودن عدد میانگین فاصله ژئودزیک به عدد یک، نشان‌دهنده بالابودن سرعت گردش منابع و اطلاعات در افراد بوده و اتحاد و یگانگی بالای افراد را بیان می‌کند. میزان این شاخص بعد از اجرای پروژه متوسط ارزیابی می‌شود. شاخص E-I در میزان اعتماد برون‌گروهی به میزان حدود ۲ برابر در بین ۴ روستای پایلوت افزایش یافته است و از نظر شاخص مشارکت در حدود ۵/ ۱ برابر افزایش یافته است که این امر به نوبه خود در افزایش سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و متعاقبا کاهش مطرودیت اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند. محدودیت‌ها: در پروژه بین‌المللی RFLDL به جنبه‌های تقویت دانش و مهارت و ایجاد اشتغال‌زایی در مناطق مختلف توجه بیش‌تری شده است. اگرچه تقویت سرمایه اجتماعی از طریق نهادسازی و ظرفیت‌سازی مد نظر بوده، بررسی روند تغییرات از نگاه سرمایه اجتماعی در طول اجرای پروژه مورد غفلت قرار گرفته است. راه‌کارهای عملی: به‌کارگیری روش تحلیل شبکه‌ای در تحلیل و ارزیابی ابعاد اجتماعی پروژه‌های توا‌ن‌مندسازی جوامع محلی و ارزیابی میزان اثربخشی پروژه‌های مشارکتی و مردم‌محور جهت نشان‌دادن روند تغییرات اجتماعی. اصالت و ارزش: این مطالعه به دلیل این‌که از روش تحلیل شبکه برای اولین بار در ایران برای ارزیابی سرمایه اجتماعی به صورت کمی استفاده کرده است، جدید است و سایر محققان نیز می‌توانند از روش طی‌شده و یافته‌های آن در سایر تحقیقات استفاده کنند.

کلمات کلیدی

, رویکرد مدیریت اجتماع محور, سرمایه اجتماعی برون گروهی, مطرودیت اجتماعی, تحلیل شبکه اجتماعی, پروژه بین المللی RFLDL, شهرستان ریگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063232,
author = {مهدی قربانی and بوزرجمهری, خدیجه and لیلا عوض پور and زهرا منصوری},
title = {اثر بخشی رویکرد مدیریت اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی منطقه مورد مطالعه: شهرستان ریگان استان کرمان},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-2514},
pages = {159--171},
numpages = {12},
keywords = {رویکرد مدیریت اجتماع محور، سرمایه اجتماعی برون گروهی، مطرودیت اجتماعی، تحلیل شبکه اجتماعی، پروژه بین المللی RFLDL، شهرستان ریگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی رویکرد مدیریت اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی منطقه مورد مطالعه: شهرستان ریگان استان کرمان
%A مهدی قربانی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A لیلا عوض پور
%A زهرا منصوری
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2017

[Download]