جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (7), شماره (24), سال (2017-10) , صفحات (93-110)

عنوان : ( نقش دانش بوم و تجربیات بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای دوین و توکور شهرستان شیروان )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , اسیه اسماعیلی , احمد رومیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از مسائلی که توجه محققان را به خود جلب کرده ، بررسی نقش دانش بومی در توسعۀ درونزا و زیست پذیری نواحی روستایی است زیرا دانش بومی با بهره گیری از بسترهای تجربی، می تواند نقش مهمی در انتقال اطلاعات و باروری قدرت تصمیم گیری در روستاییان داشته باشد و در بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، موثر واقع شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش دانش و تجربیات بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی در دو روستای دوین و توکور شهرستان شیروان است. بنابراین تحقیق از نظر ماهیت، کیفی و به لحاظ هدف کاربردی - توسعه ای است. دراین تحقیق از نظریه بنیانی و تحلیل محتوا استفاده شده است و برای جمع آوری داده ها از تکنیک های مشاهده (مستقیم و مشارکتی)، مصاحبه ( انفرادی، نیمه ساختارمند وگروهی) بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل خبرگان محلی و با تجربه ترین روستائیان کشاورز و دامدار دو روستای دوین و توکور شهرستان شیروان است. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شد و از طریق مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان محلی، اطلاعات به اشباع کامل رسید. نتایج تحقیق نشان داد ، دانش بومی توانسته نقش موثری در زیست پذیری مناطق روستایی منطقه داشته باشد، به طوری که از یک سو، منجر به تعادل و پایداری مسائل زیست محیطی شده و از سوی دیگر، زمینه را برای مشارکت های جمعی جهت ارتقاء کیفیت زندگی و زیست پذیری در منطقه فراهم کرده است.

کلمات کلیدی

, دانش بومی, زیست پذیری, توسعه روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063233,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and اسماعیلی, اسیه and رومیانی, احمد},
title = {نقش دانش بوم و تجربیات بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای دوین و توکور شهرستان شیروان},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2017},
volume = {7},
number = {24},
month = {October},
issn = {2345-2277},
pages = {93--110},
numpages = {17},
keywords = {دانش بومی، زیست پذیری، توسعه روستایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش دانش بوم و تجربیات بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای دوین و توکور شهرستان شیروان
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A اسماعیلی, اسیه
%A رومیانی, احمد
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2017

[Download]