مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (11), شماره (37), سال (2017-3) , صفحات (37-53)

عنوان : ( بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احداث آزادراه در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی) )

نویسندگان: مهرشاد طولابی نژاد , علی اکبر عنابستانی , لیلا سلگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی کاملا مشروط به وجود زیرساخت ها و خدمات اساسی به خصوص حمل و نقل در مناطق روستایی می باشد و توسعه حمل و نقل نیز موجب توسعه بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی می شود. بنابراین در این مقاله نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) به بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل آزاد راه‌ها بر مناطق روستایی در دهستان میانکوه شرقی در شهرستان پلدختر پرداخته شده است. در این پژوهش ضمن مشخص نمودن جامعه آماری (514 خانوار)، تعداد 103 خانوار با استفاده از فرمول کُوکران (تعداد 12 روستا) بعنوان نمونه انتخاب شد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده براساس آزمون های t تک نمونه ای نشان دهنده تاثیر مثبت بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی در منطقه مورد مطالعه بوده که در بین شاخص های اجتماعی بیشترین تاثیر را در شاخص موارد بهداشتی داشته و در بعد اقتصادی بیشترین تاثیر را در میزان دسترسی خانوارهای روستایی داشته است. همچنین با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن، شاخص های میزان دسترسی خانواره ها و میزان استفاده از تکنولوژی جدید در منطقه در بین شاخص های اقتصادی و شاخص های بهبود موارد بهداشتی و کیفیت زندگی در بین شاخص های اجتماعی در بالاترین رتبه قرار داشته اند و در مجموع احداث آزادراه بیشترین تاثیر را در این شاخص ها داشته است.

کلمات کلیدی

, آزادراه, اقتصاد خانواره, اثرات اجتماعی, دهستان میانکوه شرقی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063234,
author = {مهرشاد طولابی نژاد and عنابستانی, علی اکبر and لیلا سلگی},
title = {بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احداث آزادراه در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی)},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {37},
month = {March},
issn = {2538-5968},
pages = {37--53},
numpages = {16},
keywords = {آزادراه، اقتصاد خانواره، اثرات اجتماعی، دهستان میانکوه شرقی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احداث آزادراه در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان میانکوه شرقی)
%A مهرشاد طولابی نژاد
%A عنابستانی, علی اکبر
%A لیلا سلگی
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2017

[Download]