جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (3), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (141-159)

عنوان : ( بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , معصومه حسینی , هاشم طالبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت گردشگری بالأخص در کشورهای جهان سوم چون ایران اهمیت بسزایی دارد. از پیش نیازهای توسعه این صنعت نیز احساس امنیت گردشگران می‌باشد. به‌طوری‌که نبود امنیت می‌تواند این صنعت را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد. شهر شاندیز با داشتن جاذبه‌های متعدد طبیعی و فرهنگی سالانه پذیرای گردشگران بی‌شماری است و گردشگری در این شهر یکی از مهم‌ترین منابع اقتصادی به‌شمار می‌رود. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پلیس (به‌عنوان نهاد تأمین‌کنندة امنیت) بر امنیت گردشگران شهر شاندیز تعیین شد. برای سنجش این عوامل، نظرات 384 نفر از گردشگران داخلی وارد شده به این شهر در سال 1394 با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس اخذ گردید. ماهیت پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی- توصیفی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری گردیده است. روایی محتوا و صوری پرسش‌نامه تحقیق از طریق مشخص شدن سؤالات با توجه به مؤلفه‌های استخراج شده از پژوهش‌های معتبر گذشته و از طریق قضاوت تعدادی از اساتید و کارشناسان حوزة گردشگری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 برای سازه‌های مختلف پرسش‌نامه، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمونتی تک نمونه‌ای به کمک نرم‌افزارspss استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر اینست که میان تمامی مؤلفه‌های نقش پلیس(توانایی، عملکرد، جدیت) و مؤلفه‌های احساس امنیت گردشگران (مالی، جانی و فضاهای شهری) رابطه‌ای معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نقش عملکرد پلیس بیشترین تأثیرگذاری را بر احساس امنیت گردشگران شهر شاندیز دارد.

کلمات کلیدی

, گردشگری, امنیت, پلیس, شهر شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063235,
author = {عنابستانی, علی اکبر and معصومه حسینی and طالبی, هاشم},
title = {بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز)},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2017},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-2832},
pages = {141--159},
numpages = {18},
keywords = {گردشگری، امنیت، پلیس، شهر شاندیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A معصومه حسینی
%A طالبی, هاشم
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2322-2832
%D 2017

[Download]