علوم زمین, ( ISI ), دوره (26), شماره (102), سال (2017-2) , صفحات (177-184)

عنوان : ( بررسی فیلیشوئیدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر مبنای نانو فسیل‌های آهکی )

نویسندگان: فرح جلیلی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , احمد رضا خزاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، زیست چینه نگاری برش خاور افضل آباد در بلوک لوت (بخشی از حوضه فیلیشی در خاور ایران) بر اساس نانوفسیلهای آهکی مطالعه شده است. بر مبنای مطالعات انجام شده در فیلیشوئیدهای افضل آباد، 19 جنس و 52گونه از نانوفسیلهای آهکی شناسایی گردید. بر اساس نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده، توالی مورد مطالعه، با زونهای زیستی NN8- NN10 از زون¬بندی (Martini, 1971) همخوانی دارد که نشانگر بازه سنی میوسن میانی _ میوسن پسین است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: نانوفسیل آهکی, فیلیشوئید, میوسن میانی_پسین, افضل آباد, بیرجند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063239,
author = {جلیلی, فرح and هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام and احمد رضا خزاعی},
title = {بررسی فیلیشوئیدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر مبنای نانو فسیل‌های آهکی},
journal = {علوم زمین},
year = {2017},
volume = {26},
number = {102},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {177--184},
numpages = {7},
keywords = {واژه های کلیدی: نانوفسیل آهکی، فیلیشوئید، میوسن میانی_پسین، افضل آباد، بیرجند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فیلیشوئیدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر مبنای نانو فسیل‌های آهکی
%A جلیلی, فرح
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%A احمد رضا خزاعی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2017

[Download]