دیرینه شناسی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-10) , صفحات (132-143)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی فیلیشوئیدهای افضل‌آباد (شمال بیرجند) )

نویسندگان: فرح جلیلی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , احمدرضاخزاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، زیست چینه نگاری نهشته‌های فیلیشوئید افضل‌آباد ( شمال بیرجند) براساس نانو فسیلهای آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. این فسیلها به دلیل فراوانی نسبی، محدوده چینه شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع، ابزار مناسبی برای تقسیم بندی زیست چینه ای هستند. در فیلیشوئیدهای افضل‌آباد، 21 جنس و 56 گونه شناسایی گردید. بر اساس نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده، درپایین ترین بخش توالی زون زیستی NP11 و در بالاترین قسمت توالی زون زیستی NP19 اززون بندی Martini, 1971 تعیین شد. بر اساس این زونهای زیستی ، سن ضخامت مطالعه شده دربرش افضل آباد ائوسن پیشین تا ائوسن پسین ( ایپرزین تا پریابونین) پیشنهاد میشود. این زون بندی با زون بندی Agnini et al., 2014 مقایسه گردید.

کلمات کلیدی

, نانواستراتیگرافی, فیلیشوئید, افضل‌آباد, بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063241,
author = {جلیلی, فرح and هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام and احمدرضاخزاعی},
title = {نانواستراتیگرافی فیلیشوئیدهای افضل‌آباد (شمال بیرجند)},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {October},
issn = {2345-2153},
pages = {132--143},
numpages = {11},
keywords = {نانواستراتیگرافی، فیلیشوئید، افضل‌آباد، بیرجند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی فیلیشوئیدهای افضل‌آباد (شمال بیرجند)
%A جلیلی, فرح
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%A احمدرضاخزاعی
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2015

[Download]