پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (5), شماره (4), سال (2017-6) , صفحات (59-75)

عنوان : ( بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور )

نویسندگان: مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه اخیر، پدیده فرونشست به‌عنوان یک مخاطره ژئومورفیک، در بخش وسیعی از دشت‌های ایران در حال وقوع است. این پدیده با بروز ترک‌ها و شکاف‌هایی در روی زمین و آسیب زدن به سازه‌های سطح زمین شناخته می‌شود. هدف این مقاله بررسی ارتباط آماری بین تغییرپذیری ادافیک با تغییرات مورفولوژی ترک‌های حاصل از فرونشست زمین در دشت نیشابور می‌باشد. در ابتدا چهار منطقه در سطح دشت نیشابور شامل روستاهای بازوبند، کاریزک، بشرو و کلاته‌قنبر که شکاف‌های مرتبط با فرونشست در آن‌ها به لحاظ ویژگی‌های مورفومتری مانند عرض، طول و ژرفا برجسته و متفاوت هستند، شناسایی و انتخاب شد. در طول شکاف این مناطق نمونه‌برداری خاک به‌صورت سیستماتیک در دو حالت سطحی (30-0 سانتیمتر) و عمقی (100-30 سانتیمتر) صورت گرفت و اندازه‌گیری شاخص‌های مورفولوژی شامل عرض، طول و عمق شکاف انجام شد. به‌منظور بررسی ویژگی‌های فیزیکی – شیمیایی خاک، پنج مشخصه بافت، دانه‌بندی، درصد رطوبت، pH و هدایت الکتریکی نمونه‌ها تعیین شد. سپس با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری ناپارامتریک، ارتباط بین ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی خاک با شاخص­های مورفولوژی شکاف­ها بررسی و تحلیل شد. ضریب همبستگی بین متغیرها نشان داد که رابطه بین شاخص طول شکاف و درصد رطوبت در سطح اطمینان 95 درصد، با ضریب همبستگی 677/0 معنی‌دار می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که همبستگی بین شاخص عمق شکاف با درصد رطوبت، درصد شن و درصد رس در سطح عدم اطمینان 5 درصد معنی‌دار می‌باشد. نتایج همبستگی آماری تأیید کرد که رطوبت خاک عاملی جهت گسترش ابعاد شکاف (عمق و طول) است. همچنین افزایش مقادیر هدایت الکتریکی نیز باعث افزایش ابعاد شکاف (عمق) در منطقه مطالعاتی شده است.

کلمات کلیدی

, فرونشست زمین, افت سفره آب زیرزمینی, شکاف زمین, دشت نیشابور, روش‌های آماری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063245,
author = {جلینی, مریم and سپهر, عادل and لشکری پور, غلامرضا and راشکی, علیرضا},
title = {بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {4},
month = {June},
issn = {2251-9424},
pages = {59--75},
numpages = {16},
keywords = {فرونشست زمین، افت سفره آب زیرزمینی، شکاف زمین، دشت نیشابور، روش‌های آماری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور
%A جلینی, مریم
%A سپهر, عادل
%A لشکری پور, غلامرضا
%A راشکی, علیرضا
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2017

[Download]