تحقیقات منابع آب ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (1-19)

عنوان : ( توسعه مدل تصمیمگیری گروهی چندشاخصه ریسک- محور برای مدیریت مؤثر حوضه آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP : مطالعه موردی دشت مشهد )

نویسندگان: رضا جاویدی صباغیان , محمدباقر شریفی , مهدی ضرغامی , امیر پویان هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر حکمرانی و مدیریت نامناسب منابع آب، محدودیت کمی و کیفی و تخصیص نامتعادل این منابع، وضعیت حوضه های آبریز را با بحران تأمین آب مواجه ساخته است. بنابراین یکی از اساسی ترین چالش های تصمیم گیران، انتخاب شاخصهای نهایی تصمیم یگیری و ارزیابی طرحهای تأمین آب براساس شاخصهای منتخب به منظور تعیین طرح اولویت دار در حوضه آبریز است. انتخاب شاخصهای نهایی و طرح برتر، به اولویتهای تصمیم گیران و ریسک تصمیم گیری وابسته است. رویکرد این پژوهش، استفاده از دو نوع ارزیابی ریسک در محاسبه امتیاز و درجه اجماع گروهی بهمنظور انتخاب شاخصهای نهایی و رتبهبندی طرحها است. در ریسک نوع اول تأمین تعداد شاخصها توسط طرحها و در ریسک نوع دوم اجماع گروهی تعداد تصمیم گیران ارزیابی میگردد. براین اساس، وزنها و درجه های اجماع گروهی شاخصهای اولیه توسط عملگر میانگین وزنی مرتب استقرایی و روش برنامه ریزی سازشی در حالتهای مختلف ریسک محاسبه میگردند. شاخصهای نهایی با استفاده از ترکیب مقادیر وزن و درجه اجماع و مقایسه با حد آستانه قابلقبول انتخاب می شوند. در ادامه، طرحهای پیشنهادی با توجه به شاخصهای منتخب ارزیابی میگردند و براساس روش ترکیبی، رتبه بندی طرحها از دیدگاه تصمیمگیران در حالتهای مختلف ریسک مشخص میگردد. مدل پیشنهادی در تعیین شاخصهای نهایی و طرح برتر مدیریت دشت مشهد برای سال 5024 توسعه یافته است. نتایج بیانگر وابستگی تعداد شاخصهای منتخب و رتبه طرحها به دو نوع ارزیابی ریسک تصمیم گیری است. در مقایسه نهایی طرحها، در تحلیلی مبتنی بر تأمین مهمترین شاخصهای اهداف توسعه پایدار، طرحهای اولویت دار مشخص گردیدند. توسعه فرآیند تصمیم گیری گروهی در این تحقیق برای مدیریت جامع حوضه های آبریز کشور پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری گروهی چندشاخصه, میانگین وزنی مرتب استقرایی, برنامه ریزی سازشی, ارزیابی ریسک, دشت مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063254,
author = {جاویدی صباغیان, رضا and شریفی, محمدباقر and مهدی ضرغامی and امیر پویان هاشمی},
title = {توسعه مدل تصمیمگیری گروهی چندشاخصه ریسک- محور برای مدیریت مؤثر حوضه آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP : مطالعه موردی دشت مشهد},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2017},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-2347},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {تصمیم گیری گروهی چندشاخصه، میانگین وزنی مرتب استقرایی، برنامه ریزی سازشی، ارزیابی ریسک، دشت مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه مدل تصمیمگیری گروهی چندشاخصه ریسک- محور برای مدیریت مؤثر حوضه آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP : مطالعه موردی دشت مشهد
%A جاویدی صباغیان, رضا
%A شریفی, محمدباقر
%A مهدی ضرغامی
%A امیر پویان هاشمی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2017

[Download]