روان شناسی بالینی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (39-49)

عنوان : ( اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی )

نویسندگان: ژاله رسا , علی محمد رضایی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با توجه به مطرح شدن روان شناسی مثبت گرا در سال های اخیر، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا و به طور ویژه آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی بود. روش: به منظور نیل به هدف پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۴۰۰ نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان رضوی منطقه ۱۲ شهر تهران بود. ابتدا از تمامی دانش آموزان، مقیاسDASS به عمل آمد و تعداد ۴۰ نفر که بیشترین نمره را در مقیاس DASS کسب کرده بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، آموزش شکوفایی در ۸ جلسه دو ساعته (هفته ای دو جلسه) اجراء شد، اما گروه کنترل هیچ نوع درمانی دریافت نکرد. داده ها با آزمون تحلیل چند متغیره و تک متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج آزمون کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که آموزش شکوفایی موجب کاهش افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل شده است. نتیجه گیری: استفاده از روان شناسی مثبت گرا و به طور ویژه آموزش شکوفایی می تواند در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان دبیرستانی مؤثر واقع شود. لذا استفاده از این روش راهی مؤثر در کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان است.

کلمات کلیدی

روان شناسی مثبت گرا؛ آموزش شکوفایی؛ پریشانی روان شناختی؛ افسردگی؛ اضطراب؛ استرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063257,
author = {ژاله رسا and علی محمد رضایی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-501X},
pages = {39--49},
numpages = {10},
keywords = {روان شناسی مثبت گرا؛ آموزش شکوفایی؛ پریشانی روان شناختی؛ افسردگی؛ اضطراب؛ استرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی
%A ژاله رسا
%A علی محمد رضایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2017

[Download]