جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (47), شماره (95), سال (2015-10) , صفحات (35-57)

عنوان : ( نقد نظریه بلوغ عقلی بشر در فلسفه خاتمیت و امامت )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نظریه مشهور و رایج در باره ملاک و مناط خاتمیت یعنی نظریه بلوغ عقلی بشر، که مورد اعتقاد اقبال ، دکتر شریعتی،شهید مطهری و بسیاری از روشنفکران دینی معاصر است مورد نقادی قرار گرفته است و ملاک دیگری که عقلا و نقلا قابل دفاع و مدلل است جایگزین نظریه بلوغ عقلی شده است. ملاک اصلی خاتمیت از نظر نگارنده چیزی جز ظهور سلسله ای از انسانهای کامل در بسیط زمین و گاهواره تکوین انسان بعد از نبی مکرم اسلام نیست. انسانهایی که در چنان رتبه معنوی و ظرفیت وجودی هستند که میتوانند همه حقیقت وحی و علم کتاب را از پیامبر خاتم دریافت کنند و مترج و حامل و حافظ آن باشند و نظرا و عملا مرجعیت و حجیت داشته باشند.

کلمات کلیدی

, بلوغ عقلی بشر, خاتمیت, امامت, اقبال, مطهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063258,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {نقد نظریه بلوغ عقلی بشر در فلسفه خاتمیت و امامت},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2015},
volume = {47},
number = {95},
month = {October},
issn = {2008-9112},
pages = {35--57},
numpages = {22},
keywords = {بلوغ عقلی بشر- خاتمیت- امامت- اقبال- مطهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد نظریه بلوغ عقلی بشر در فلسفه خاتمیت و امامت
%A جوارشکیان, عباس
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2015

[Download]