زبان پژوهی, دوره (8), شماره (21), سال (2017-3) , صفحات (79-114)

عنوان : ( بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرا )

نویسندگان: محمد علی عرب زوزنی , محمدرضا پهلوان نژاد , سیدحسین سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور فهم بهتری از خطبة جهاد در نهج البلاغه، در این مطالعه به تحلیل آن از منظر زبان شناسی و براساس فلرانش بینلافردی دسلتور نشل گلرای نظا ممند هلیدی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا تمامی صد بند خطب ة مذکور تجزیه شد به طلوری کله نناصلر سلاختار وجهلی لفانل و جلز خودایستا( از نناصر باقی ماندة بند تفکیک شود. با توجه بله

کلمات کلیدی

, لدستور نقش گرای نظاممند هلیدی , فرانقش بینافردی, وجهیت , قطبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063275,
author = {عرب زوزنی, محمد علی and پهلوان نژاد, محمدرضا and سیدی, سیدحسین},
title = {بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرا},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2017},
volume = {8},
number = {21},
month = {March},
issn = {2008-8833},
pages = {79--114},
numpages = {35},
keywords = {لدستور نقش گرای نظاممند هلیدی - فرانقش بینافردی- وجهیت - قطبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرا
%A عرب زوزنی, محمد علی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A سیدی, سیدحسین
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2017

[Download]