چهارمین کنفرانس ملی و دومین دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکانرونیک , 2017-02-17

عنوان : ( ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه(رقم قصری) )

نویسندگان: روح الله صالحی , احمد تقی زاده , فخری شهیدی , ابراهیم اسماعیل زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همان طور که جهان پیشرفتهتر میشود، به انرژی بیشتری برای حفظ این تغییرات نیاز است. استفاده از بیواتانول به عنوان یکی از مهمترین بیوسوختها پاسخی مناسب به این تغییرات است. میزان تولید ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی در ایران بسیار بالا است که با توجه به ترکیب آنها به منابع مناسبی برای تولید بیواتانول تبدیل شدهاند. لذا در این تحقیق جهت پیبردن به اهداف مذکور دستگاه استخراج بیواتانول از ضایعات قندی و نشاستهای بر اساس استانداردهای موجود مورد طراحی و ساخت قرار گرفت. سپس جهت ارزیابی دستگاه، ضایعات خربزه رقم قصری مد نظر قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با توجه به ظرفیت 51 کیلوگرمی فرمانتور با نسبت استاندارد ) 4 به 5( شامل 51 کیلوگرم شربت قندی خربزه پالایش شده و 3 کیلوگرم آب که در مجموع شامل 51 کیلوگرم سوبسترا با بریکس 12 شد و به همراه 51 گرم مخمر ساکارومایسس سرویزیه 1 که در شرایط استاندارد کشت شده بود )به نسبت 1 گرم مخمر به ازای هر کیلوگرم سوبسترا( به درون فرمانتور منتقل گردید. آزمایشها در مدت زمان 31 ساعت و با 3 تکرار و در 3 دور مختلف همزن فرمانتور، که در هر 1 ساعت یک 57/1 که دمای استاندارد نقطهی оC 32 و دمای تقطیر در оC نمونه گیری صورت میپذیرفت، انجام شد. دمای تخمیر در جوش بیواتانول میباشد، تنظیم شد. نتایج نشان داد، که حدود 15 گرم بیواتانول از هر کیلوگرم شربت خربزه بدست آمد. همچنین با توجه به میزان الکل تولید شده و به منظور بهینهسازی در مصرف انرژی مشاهده گردید که بهترین دور برای 512 میباشد. rpm همزن فرمانتور دستگاه، دور

کلمات کلیدی

, بیواتانول, خربزه, فرمانتور, ساکارومایسس سرویزیه, تخمیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063277,
author = {روح الله صالحی and احمد تقی زاده and شهیدی, فخری and ابراهیم اسماعیل زاده},
title = {ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه(رقم قصری)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی و دومین دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکانرونیک},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیواتانول، خربزه، فرمانتور، ساکارومایسس سرویزیه، تخمیر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه(رقم قصری)
%A روح الله صالحی
%A احمد تقی زاده
%A شهیدی, فخری
%A ابراهیم اسماعیل زاده
%J چهارمین کنفرانس ملی و دومین دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکانرونیک
%D 2017

[Download]