ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول , 2017-02-17

عنوان : ( ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول )

نویسندگان: روح الله صالحی , احمد تقی زاده , فخری شهیدی , ابراهیم اسماعیل زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش روز افزون نیاز بشر به انرژی باعث ایجاد نگرانیهایی در خصوص کاهش منابع انرژی شده است. به همین دلیل انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت و جایگاه ویژهای پیدا کرده است. استفاده از بیواتانول به عنوان یک منبع تجدیدپذیر به منظور مخلوط کردن با دیگر سوختها در موتورهای احتراق داخلی نظر بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. لذا در این تحقیق جهت پیبردن به اهداف مذکور دستگاه استخراج بیواتانول از ضایعات قندی و نشاستهای بر اساس استانداردهای موجود مورد طراحی و ساخت قرار گرفت. سپس جهت ارزیابی دستگاه، ضایعات طالبی رقم مگسی نیشابوری مد نظر قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با توجه به ظرفیت 51 کیلوگرمی فرمانتور با نسبت استاندارد ) 4 به 5( شامل 51 کیلوگرم شربت قندی طالبی پالایش شده و 3 کیلوگرم آب که در مجموع شامل 51 کیلوگرم سوبسترا با بریکس 12 شد و به همراه 51 گرم مخمر ساکارومایسس سرویزیه 1 که در شرایط استاندارد کشت شده بود )به نسبت 1 گرم مخمر به ازای هر کیلوگرم سوبسترا( به درون فرمانتور منتقل گردید. آزمایشها در مدت زمان 31 ساعت و با 3 تکرار و در 3 دور مختلف همزن فرمانتور، که در 57/1 که دمای оC 32 و دمای تقطیر در оC هر 1 ساعت یک نمونه گیری صورت میپذیرفت، انجام شد. دمای تخمیر در استاندارد نقطهی جوش بیواتانول میباشد، تنظیم شد. نتایج نشان داد، که حدود 45 گرم بیواتانول از هر کیلوگرم شربت طالبی بدست آمده و در مقایسه با نتایج سایر محققین مشخص شد که ضایعات طالبی به دلیل دارا بودن درصد بالای قند یکی از گزینههای مناسب برای تولید بیواتانول میباشد. همچنین با توجه به میزان الکل تولید شده و به منظور بهینهسازی 512 میباشد. rpm در مصرف انرژی مشاهده گردید که بهترین دور برای همزن فرمانتور دستگاه، دور

کلمات کلیدی

, بیواتانول, طالبی, فرمانتور, ساکارومایسس سرویزیه, تخمیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063278,
author = {روح الله صالحی and احمد تقی زاده and شهیدی, فخری and ابراهیم اسماعیل زاده},
title = {ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول},
booktitle = {ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیواتانول، طالبی، فرمانتور، ساکارومایسس سرویزیه، تخمیر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول
%A روح الله صالحی
%A احمد تقی زاده
%A شهیدی, فخری
%A ابراهیم اسماعیل زاده
%J ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول
%D 2017

[Download]