نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), دوره (37), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (81-93)

عنوان : ( تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae) )

نویسندگان: لیلا متقی نیا , مهدی حسن پور , جبراییل رزمجو , اسماعیل چمنی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر کیفیت گیاه میزبان از طریق انجام عملیات کشاورزی مانند استفاده از کود ممکن است ویژگی­های رفتاری دشمنان طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق، تاثیر کوددهی گیاه خیار با نسبت­های مختلف ورمی­کمپوست: خاک (100:0 (شاهد)، 90:10، 80:20 و 70:30 درصد حجمی) روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani Viereck نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii Glover مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه رگرسیون لجستیک نشان داد که واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید نسبت به شته­ جالیز در همه تیمارهای مورد بررسی از نوع دوم بود. نسبت‌های مختلف ورمی­کمپوست: خاک تاثیر متفاوتی روی پارامترهای واکنش تابعی زنبور ایجاد کرد. نتایج نشان داد که زنبور A. colemani می­تواند در مدیریت تلفیقی شته جالیز با استفاده از ورمی‌کمپوست مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

پارازیتوئید؛ کود آلی؛ خیار؛ قدرت جستجو؛ زمان دست‌یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063279,
author = {لیلا متقی نیا and مهدی حسن پور and جبراییل رزمجو and اسماعیل چمنی and حسینی, مجتبی},
title = {تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae)},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {2017},
volume = {37},
number = {1},
month = {July},
issn = {0259-9996},
pages = {81--93},
numpages = {12},
keywords = {پارازیتوئید؛ کود آلی؛ خیار؛ قدرت جستجو؛ زمان دست‌یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae)
%A لیلا متقی نیا
%A مهدی حسن پور
%A جبراییل رزمجو
%A اسماعیل چمنی
%A حسینی, مجتبی
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 2017

[Download]