پژوهش‌های روستایی, دوره (9), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (58-71)

عنوان : ( شناسایی مهمترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) )

نویسندگان: آتنا وطن خواه نوغانی , مریم قاسمی , جعفر جوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران همانند بسیاری از کشورهای آسیایی علاوه بر مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر، مهاجرت انفرادی مردان به صورت قطعی یا فصلی نیز وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مهمترین اثرات مثبت و منفی جنسیتی مهاجرت مردان سرپرست خانوار از نواحی روستایی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. حجم نمونه 289 زن روستایی در 22 روستای دارای نسبت جنسی پائین در شهرستان مشهد بوده است. اثرات مهاجرت انفرادی مردان بر زنان روستایی به کمک 30 متغیر به تفکیک مثبت و منفی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. اثرات مثبت جنسیتی مهاجرت مردان ذیل 5 عامل با 68.38 درصد و اثرات منفی نیز ذیل 5 عامل با 63.17 درصد واریانس قرار گرفت. مهمترین اثرات مثبت جنسیتی مهاجرت مردان به ترتیب شامل: افزایش قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده با 21.2، افزایش استقلال مالی زنان با 16.2، افزایش توانمندی روانشناختی با 13.4، تمایل به انجام فعالیت های اقتصادی درآمدزا با 9 و افزایش مشارکت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با 8.5 درصد واریانس تبیین شده می باشد. همچنین مهمترین اثرات منفی به ترتیب شامل: برهم خوردن تقسیم کار جنسیتی در خانواده با 19.2، افزایش وابستگی زنان به سایرین با 13، کاهش شانس ازدواج و باروری با 12.5، اشکال در مدیریت امور خانواده با 10 و ورود خردسالان و کهنسالان به فعالیت های اقتصادی با 8.5 درصد واریانس تبیین شده می باشد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت انفرادی, مردان سرپرست خانوار, زنان روستایی, اثرات مثبت و منفی, شهرستان مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063280,
author = {وطن خواه نوغانی, آتنا and قاسمی, مریم and جوان, جعفر},
title = {شناسایی مهمترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7373},
pages = {58--71},
numpages = {13},
keywords = {مهاجرت انفرادی، مردان سرپرست خانوار، زنان روستایی، اثرات مثبت و منفی، شهرستان مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مهمترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)
%A وطن خواه نوغانی, آتنا
%A قاسمی, مریم
%A جوان, جعفر
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2018

[Download]