ارگونومی, دوره (5), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (1-9)

عنوان : ( اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک مؤثر )

نویسندگان: مهرداد اشرفی , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: 9% از کل بسته بندیهای محفظه های موجود را بسته بندی شیشه های دهان پهن تشکیل می دهد. حال آن که برخی مصرف کنندگان برای باز کردن درب شیشه ها، با مشکل مواجه می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی نیروهای وارده بر درب بسته بندی دهان پهن از طرف مصرف کننده و همچنین یافتن ارتباط بین گشتاور اعمالی با ویژگی های آنتروپومتری و فیزیولوژیکی افراد می باشد. بنابراین، طراحی و بسته بندی شیشه های دهان پهن می تواند بر اساس حداقل گشتاور قابل اعمال توسط گروه مصرف کنندگان انجام شود. به FSR روش کار: در مقاله حاضر ابتدا با ساخت یک دستگاه اندازه گیری نیرو، متشکل از حسگرهای بررسی توزیع نیرو در کف و انگشتان دست پرداخته شد. دستگاه شامل 19 حسگر می باشد، 14 عدد از آ نها روی انگشتان و 5 عدد بر کف دست نصب می شوند. هر حسگر از طریق 2 سیم به درایور به رایانه متصل می شود. از یک شیشه پر به وزن 1100 گرم و با قطر USB و سپس از طریق رابط 85 استفاده و مقادیر نیروی اعمالی برای 01 پسر و 01 دختر دانشجو ثبت گردید. سپس mm خارجی یک رابطه ریاضی بین گشتاور اعمالی به درپوش و ویژگیهای Minitab با استفاده از نرمافزار 17 آنتروپومتری و فیزیولوژیکی افراد به دست آمد. یافته ها: با مقایسه نتایج بدست آمده، مشخص گردید که تمرکز نیروها هنگام بازکردن درب بسته بندی دهان پهن بر روی انگشت اشاره می باشد. محاسبه گشتاور از طریق روابط ریاضی با 10/63 و Nm استفاده از مقادیر نیروی اندازه گیری شده نشان داد که بیشینه گشتاور اعمالی مردان ،0/ برای گشتاور )متغیرپاسخ( در سطح معن یداری 05 F 7/66 است. مطابق آزمون آماری Nm برای زنان 0 به دست آمد، که م یتوان نتیجه / 0 و 008 / برای گروه مردان و زنان به ترتیب 011 p-value مقدار گرفت مشاهدات صورت گرفته از لحاظ آماری، معنادار بوده است. نتیجه گیری: بررسی های آماری مشخص کرد که ابعاد دست و نیروی عضلانی بیشترین سهم را در اعمال نیرو دارا هستند. به علاوه نتایج مشخص کرد که برای شیشه مورد نظر، شرایط بسته بندی باید طوری تنظیم شود که برای مصرف کنندگان با کمترین توان فیزیکی ( دراین تحقیق گشتاوری 5/11 ) قابل باز شدن باشد

کلمات کلیدی

, گشتاور بازکردن, شیشه های دهان پهن, آنتروپومتری دست, فیزیولوژی دست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063317,
author = {اشرفی, مهرداد and رضوی, حمیده },
title = {اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک مؤثر},
journal = {ارگونومی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-1960},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {گشتاور بازکردن، شیشه های دهان پهن، آنتروپومتری دست، فیزیولوژی دست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک مؤثر
%A اشرفی, مهرداد
%A رضوی, حمیده
%J ارگونومی
%@ 1735-1960
%D 2017

[Download]