پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (113-123)

عنوان : ( بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (.Protulaca oleracea L) )

نویسندگان: حامد جوادی , پرویز رضوانی مقدم , محمد جواد ثقه الاسلامی , غلامرضا موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه آزمایشی در سال زراعی 1390-91در بیرجنـد بـهصـورت کـرتهـای خُردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. چهار سطح تاریخکاشت )15فروردین، 30فروردین، 15اردیبهشت و 30اردیبهشـت( بهعنوان فاکتور اصلی و سه سطح تراکم ) 8/3 ،5/5و 16/6بوته در مترمربع( بهعنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشانداد کـه تـأخیر در کاشـت، باعـث کاهش تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن 1000دانه، عملکرد دانه و عملکرد علوفه تَر گردید. اثر تراکم بر تمـامی صـفات ـوردمطالعـه )بهاستثناء وزن 1000دانه( معنیدار بود و افزایش آن باعث کاهش تعداد کپسول در بوته و تعـداد دانـه در کپسـول و افـزایش عملکـرد دانـه، عملکـرد بیولوژیک، شاخص برداشت، عملکرد علوفه تَر و عملکرد علوفه خشک گردید. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد بیولوژیک و عملکـرد علوفـه خشک معنیدار بود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه میتوان از تاریخ کاشت 15فروردین و تـراکم 16/6 بوته بر مترمربع استفاده نمود

کلمات کلیدی

, خرفه, شاخص برداشت, عملکرد دانه, عملکرد علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063319,
author = {حامد جوادی and رضوانی مقدم, پرویز and محمد جواد ثقه الاسلامی and غلامرضا موسوی},
title = {بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (.Protulaca oleracea L)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {113--123},
numpages = {10},
keywords = {خرفه، شاخص برداشت، عملکرد دانه، عملکرد علوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (.Protulaca oleracea L)
%A حامد جوادی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A محمد جواد ثقه الاسلامی
%A غلامرضا موسوی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]