بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (598-611)

عنوان : ( بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (.Nigella sativa L) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی , مسعود آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات منابع آلی و غیر آلی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۱ تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کود شیمیایی اوره، تلفیق کود شیمیایی اوره + کود بیولوژیک نیتروکسین، تلفیق کود شیمیایی اوره + میکوریزا، تلفیق کود شیمیایی اوره + کود بیولوژیک نیتروکسین + میکوریزا، تلفیق کود شیمیایی اوره + کود بیولوژیک بیوسولفور، کود گاوی، تلفیق کود گاوی + کود بیولوژیک نیتروکسین، تلفیق کود گاوی + میکوریزا، تلفیق کود گاوی + کود بیولوژیک نیتروکسین + میکوریزا، تلفیق کود گاوی + کود بیولوژیک بیوسولفور و شاهد بودند. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که اعمال تیمارهای مربوط به کود گاوی و نیز کود اوره در افزایش عملکرد دانه و بیولوژیک سیاهدانه معنی دار بود. با این وجود، کود گاوی در مقایسه با کود اوره به طور معنی دار تأثیر بیشتری در افزایش شاخص های ذکر شده داشت. همچنین به جز کود بیولوژیک بیوسولفور، سایر کودهای بیولوژیک تأثیر معنی داری در افزایش این شاخص ها نداشتند. با توجه به این که در راستای توسعه کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده های طبیعی و زیستی به عنوان یک اصل شناخته می شود، در مناطق دارای خاک های آهکی، کاربرد کودهای آلی (مانند کود گاوی) به همراه استفاده از کود بیولوژیک بیوسولفور می تواند در کاهش مشکلات ناشی از استفاده زیاد از کودهای شیمیایی مفید باشد.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, آزوسپیریلوم, تیوباسیلوس, سولفور, کود گاوی, میکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063323,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and سیدی, سیدمحمد and آزاد, مسعود},
title = {بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (.Nigella sativa L)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {598--611},
numpages = {13},
keywords = {ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، تیوباسیلوس، سولفور، کود گاوی، میکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (.Nigella sativa L)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A سیدی, سیدمحمد
%A آزاد, مسعود
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2017

[Download]