زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (3-19)

عنوان : ( اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L )

نویسندگان: مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران و نیز جمعیت علف های هرز در مزرعه زعفران تحت تأثیر برخی گیاهان پوششی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 با هفت تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش گیاه پوششی جو، شبدر ایرانی، شنبلیله، خلر، کلزا و منداب و تیمار شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر مثبت و معنی دار گیاهان پوششی بر تمامی شاخص های مورد مطالعه بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین تعداد گل در واحد سطح (23 عدد در متر مربع)، وزن تر گل (88/61 کیلوگرم در هکتار) و وزن خشک کلاله (990/0 کیلوگرم در هکتار) در شرایط کشت گیاه پوششی کلزا مشاهده شد و در ارتباط با وزن خشک کلاله زعفران، تیمار شاهد 41 درصد در مقایسه با کشت انواع گیاهان پوششی برتری داشت. علاوه بر این، حداکثر وزن کل بنه های دختری و وزن بنه های دختری بدون فلس در هر کلون در شرایط عدم کشت گیاه پوششی و پس از آن در شرایط کشت گیاه کلزا مشاهده شد. کشت گیاهان پوششی نیز به طور متوسط 17 درصد در مقایسه با تیمار شاهد در خصوص تعداد بنه های دختری در هر کلون برتری نشان داد. با این وجود کمترین مقدار تمامی خصوصیات کمی گل و بنه زعفران در شرایط کشت جو بدست آمد. نتایج بیانگر آن بود که اگرچه در بین تیمارهای گیاه پوششی، حداکثر مقدار تمامی ویژگی های مربوط به گل و بنه زعفران به ترتیب متعلق به خانواده شب بوئیان، بقولات و سپس گندمیان بود؛ اما کمترین تعداد علف های هرز به ترتیب به خانواده های گندمیان، شب بوئیان، بقولات و درنهایت تیمار شاهد اختصاص یافت. بنابراین، نتایج حاکی ازعدم برتری کشت گیاهان پوششی بجز گیاه پوششی کلزا در مقایسه با شاهد در خصوص بهبود شاخص های گل و بنه زعفران بود.

کلمات کلیدی

, تعداد گل, زعفران, کلاله, کلزا, وزن کل بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063325,
author = {اقحوانی شجری, مهسا and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا},
title = {اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2017},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-1529},
pages = {3--19},
numpages = {16},
keywords = {تعداد گل، زعفران، کلاله، کلزا، وزن کل بنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2017

[Download]