مطالعات تفسیری, دوره (8), شماره (29), سال (2017-6) , صفحات (7-18)

عنوان : ( بررسی تفسیری «ده ن» در آیه «ودوا لو تدهن فیدهنون» )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , عباس اسمعیلی زاده , محمدمهدی آجیلیان مافوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی قرآن محور و با استفاده از روش معناشناسی، در چهارگام از طریق مطالعه بافتی یا متنی، توجه به واژگان جانشین و مترادف، کاربردهای متضاد و موازنه ساختمان دستوری، مدلول لغوی و مراد تفسیری دو کاربرد فعلی ماده «ده ن» را در آیة وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ بررسی کرده است. بر اساس نتایج این پژوهش، منظور از مداهنه درخواستی مشرکان از پیامبر، فرمان برداری، سازش، تسامح و تساهل در اصول اساسی و بنیان های دینی و اعتقادی است، به طوری که به کفر بینجامد. منظور از مداهنه مشرکان نیز، نیرنگ زدن و فریب دادن پیامبر و پیروی از کفر ایشان است.

کلمات کلیدی

, آیه 9 قلم, ماده «د ه ن», مداهنه, یدهنون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063332,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and اسمعیلی زاده, عباس and آجیلیان مافوق, محمدمهدی},
title = {بررسی تفسیری «ده ن» در آیه «ودوا لو تدهن فیدهنون»},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2017},
volume = {8},
number = {29},
month = {June},
issn = {2228-7256},
pages = {7--18},
numpages = {11},
keywords = {آیه 9 قلم، ماده «د ه ن»، مداهنه، یدهنون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تفسیری «ده ن» در آیه «ودوا لو تدهن فیدهنون»
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A آجیلیان مافوق, محمدمهدی
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2017

[Download]