مطالعات حقوق تطبیقی, دوره (7), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (533-549)

عنوان : ( قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا )

نویسندگان: سیدحسین حسینی , حمید رضا دانش ناری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از برخورد نظام جرمانگاری و هنجارهاای اجتماا ی شا میگیرد. بر اساس این روی رد، چنانچه از یک سو ملی جرمانگاری شده باشد و از سوی دیگار، ارت اب این رفتار با هنجارهای فرهنگیِ گروهی خاص سازگار باشد، اساتناد مات ب باه باورهاای فرهنگی در مراح مختلف فرایند کیفری موجب ش گیری مف اومی مای گاردد کاه از ن باه قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد میشود. این تحقیق با ب رهگیری از الگوهای کیفی و با استفاده از روش نمونه پژوهی، در تلاش اسات تاا تار یر مت یار قابلیات اساتناد باه هنجارهاای فرهنگی بر تعیین کیفر را در سه نظام حقوقی ایران، لمان و امری ا بررسی نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در نظام کیفری ایران، ام ان اساتناد باه قابلیات اساتناد باه هنجارهاای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر در مجازاتهای مستوجب حد و قصااص وجاود نادارد و بازتااب ا ربخشی استناد به هنجارهای فرهنگی در تعیین کیفر تن ا در مجازاتهاای تعزیاری مشااهده میشود. روی رد کنونی نظام حقوقی لمان در پذیرش قابلیت استناد به هنجارهاای فرهنگای و ا ربخشی ن بر تعیین کیفر، محدودیتهایی در اِ مال این دفاع درنظار گرفتاه اسات. در نظاام دالت کیفری امری ا نیز توجه افراطی به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی موجاب پاذیرش ن در مراح مختلف فرایند کیفری شده است. گرچه سه کشور مورد مطالعه نمایندۀ سه نظاام حقوقی مختلف (اسلامی، رومی-ژرمنی و کامنلا) هستند، اماا در هار ساه نظاام، تار یر مت یار استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر موماا منجار باه اتخااا حاداق مجاازات قانونی در رویه میشود که البته در نظام حقوقی ایران، این موضوع اختصاص باه مجاازات هاای تعزیری دارد

کلمات کلیدی

, تعیین کیفر, قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی, کثرتگرایی فرهنگی, هنجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063334,
author = {حسینی, سیدحسین and حمید رضا دانش ناری},
title = {قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا},
journal = {مطالعات حقوق تطبیقی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {1735-496x},
pages = {533--549},
numpages = {16},
keywords = {تعیین کیفر، قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی، کثرتگرایی فرهنگی، هنجار فرهنگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا
%A حسینی, سیدحسین
%A حمید رضا دانش ناری
%J مطالعات حقوق تطبیقی
%@ 1735-496x
%D 2016

[Download]