تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (149-167)

عنوان : ( اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مهدی کی دشتی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , امین نیکخواه کلاچاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: تولید پایدار پنبه (.Gossypium hirsutum L) در استان خراسان رضوی نیازمند توجه به جریان انرژی و تحلیل اقتصادی آن می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی روند مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی در نظام تولید پنبه در استان خراسان رضوی می‌باشد. مواد و روش‌ها: اطلاعات مورد نیاز به‌وسیله پرسشنامه و مصاحبه حضوری با پنبه‌کاران در سال زراعی 92-1391 جمع‌آوری شد. در این راستا، میزان نهاده‌های ورودی و خروجی تولید پنبه از جمله نهاده‌های بذر، نیروی انسانی، ماشین‌ها، سوخت دیزل، کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، کود حیوانی و الکتریسته و عملکرد پنبه ثبت شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزوده انرژی و کارایی انرژی تولید پنبه در منطقه به ترتیب 78/18683- مگاژول بر هکتار و 71/0 بود. الکتریسیته و کودهای شیمیایی به ترتیب با سهم 50/70 و 39/12 درصد به عنوان پرمصرف‌ترین منابع انرژی در تولید بودند. میزان انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تولید پنبه در استان خراسان رضوی به ترتیب 64/5896 و 11/63299 مگاژول بر هکتار محاسبه شدند. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد که تأثیر نهاده‌های انرژی بذر، نیروی انسانی، ماشین‌های کشاورزی و سوخت دیزل بر روی عملکرد مثبت و تأثیر نهاده‌های کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، کود حیوانی و الکتریسیته بر عملکرد پنبه منفی بود. درآمد خالص تولید و نسبت سود به هزینه به ترتیب 9039451 ریال بر هکتار و 21/1 محاسبه شد. نیروی انسانی نیز با 9/42 درصد بیش‌ترین سهم از هزینه‌های متغیر تولید را به خود اختصاص داد. نتیجه‌گیری: میزان کارایی انرژی و اقتصادی برای تولید پنبه در استان خراسان رضوی نسبتا کم بود. از دلایل کم بودن میزان کارایی انرژی تولید پنبه در منطقه می‌توان به میزان آب آبیاری نسبتاً زیاد و به تبع آن میزان انرژی الکتریسیته مصرفی زیاد برای پمپاژ آب اشاره کرد. سابقه و هدف: تولید پایدار پنبه (.Gossypium hirsutum L) در استان خراسان رضوی نیازمند توجه به جریان انرژی و تحلیل اقتصادی آن می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی روند مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی در نظام تولید پنبه در استان خراسان رضوی می‌باشد. مواد و روش‌ها: اطلاعات مورد نیاز به‌وسیله پرسشنامه و مصاحبه حضوری با پنبه‌کاران در سال زراعی 92-1391 جمع‌آوری شد. در این راستا، میزان نهاده‌های ورودی و خروجی تولید پنبه از جمله نهاده‌های بذر، نیروی انسانی، ماشین‌ها، سوخت دیزل، کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، کود حیوانی و الکتریسته و عملکرد پنبه ثبت شدند. نتیجه‌گیری: میزان کارایی انرژی و اقتصادی برای تولید پنبه در استان خراسان رضوی نسبتا کم بود. از دلایل کم بودن میزان کارایی انرژی تولید پنبه در منطقه می‌توان به میزان آب آبیاری نسبتاً زیاد و به تبع آن میزان انرژی الکتریسیته مصرفی زیاد برای پمپاژ آب اشاره کرد.

کلمات کلیدی

کارایی انرژی؛ مدلسازی انرژی؛ نسبت منفعت به هزینه؛ نیروی انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063359,
author = {کی دشتی, مهدی and خجسته پور, مهدی and عمادی, باقر and امین نیکخواه کلاچاهی},
title = {اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-739X},
pages = {149--167},
numpages = {18},
keywords = {کارایی انرژی؛ مدلسازی انرژی؛ نسبت منفعت به هزینه؛ نیروی انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی
%A کی دشتی, مهدی
%A خجسته پور, مهدی
%A عمادی, باقر
%A امین نیکخواه کلاچاهی
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2017

[Download]