کهن نامه ادب پارسی, دوره (7), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (1-18)

عنوان : ( تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه )

نویسندگان: پیمان ابوالبشری , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سده سوم هجری، مقارن با روی کار آمدن حکومت سامانی در خراسان بزرگ، جریانی زهدگرا به نام ملامتیه در نیشابور شکل گرفت که به دلیل تفاوت های بنیادین با صوفیه و کرامیه در آداب و رسوم، مشهور شد . مخالفت ملامتیان با خرقه پوشی، تأسیس خانقاه، سماع و تشویق به فعالیت های اقتصادی، آن ها را از صوفیه و کرامیه تمایز بخشید و گسست معرفتی را نشان داد که پیش از آن در عرفان اسلامی سابقه نداشت. آموزه های کانونیِ ملامتیان در زمینه کسب و کار و همچنین اجتماع گرایی، زمینه را برای رشد و شکوفایی ایشان در بستر فضای شهری و تجارت پیشه و پویای نیشابور آن روزگار، فراهم کرد. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکرد تبارشناسانه قصد دارد تعارض این آموزه ها را با صوفیه آشکار و مهمتر از آن، همسویی خواست دانایی در ملامتیه را با خواست قدرت در معنای فوکویی، بررسی کند

کلمات کلیدی

, ملامتیان, سامانیان, نیشابور, متون صوفیانه, تبارشناسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063361,
author = {ابوالبشری, پیمان and وکیلی, هادی and ناظمیان فرد, علی},
title = {تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه},
journal = {کهن نامه ادب پارسی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-0603},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {ملامتیان، سامانیان، نیشابور، متون صوفیانه، تبارشناسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبارشناسی باورهای ملامتیانِ نخستین در متون صوفیانه
%A ابوالبشری, پیمان
%A وکیلی, هادی
%A ناظمیان فرد, علی
%J کهن نامه ادب پارسی
%@ 2383-0603
%D 2016

[Download]