پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (6), شماره (23), سال (2017-4) , صفحات (63-80)

عنوان : ( تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرس بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , سعید سمائی رهنی , علی خلیلیان موحد , فرشته مشتاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌پردازد. بدین منظور از متغیر نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان شاخص وضعیت گزارش و متغیر میزان اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده شد. همچنین از متغیر حجم مبادلات سهام شرکت به عنوان شاخص اندازه‌گیری رفتار سرمایه‌ گذاران بهره گرفته شده‌ است. نمونه تحقیق شامل 121 شرکت در یک دوره زمانی 8 ساله از سال 1385 تا سال 1392 می‌باشد و جهت برازش مدل پژوهش از مدل رگرسیونی داده‌های پانلی، با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها هیچ گونه رابطه‌ای را میان کیفیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات بازار سرمایه نشان نمی‌دهد اما وجود رابطه‌ای مثبت میان وضعیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات مورد تأیید واقع شد، بدین معنی که هرچه بندهای شرط گزارش حسابرسی افزایش یابد بدلیل شفافیت وضعیت شرکت، تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, وضعیت گزارش حسابرس, کیفیت حسابرسی, حجم معاملات سهام, اقلام تعهدی اختیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063362,
author = {عباس زاده, محمدرضا and سمائی رهنی, سعید and خلیلیان موحد, علی and مشتاق, فرشته},
title = {تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرس بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2017},
volume = {6},
number = {23},
month = {April},
issn = {2251-8509},
pages = {63--80},
numpages = {17},
keywords = {وضعیت گزارش حسابرس، کیفیت حسابرسی، حجم معاملات سهام، اقلام تعهدی اختیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرس بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A سمائی رهنی, سعید
%A خلیلیان موحد, علی
%A مشتاق, فرشته
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2017

[Download]