سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-02-15

عنوان : ( میزان تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر کاهش شدت مدیریت سود در شرکتهای ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی: شواهدی از کاربرد تکنیک فراتحلیل )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , سولماز عارفی اصل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر مدیریت سود در شرکتهای حاضر در بورس ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی است. برای دستیابی به این هدف از روش فراتحلیل برای جمعبندی و ترکیب مطالعات موجود در دسته "مطالعات انجام شده در ایران" و "مطالعات انجام شده در سایر کشورها" استفاده شد. نمونه آماری این تحقیق، شامل 11 مطالعه داخلی انجام شده پیرامون نقش سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر مدیریت سود در بازه زمانی 1831 الی 1838 ، و 22 مطالعه خارجی انجام شده در بازه زمانی 2111 الی 2118 میباشد که به روش سرشماری جمعآوری شدند. یافتهها نشان میدهند که سهامداران نهادی در شرکتهای حاضر در بورس ایران، ارتباط معنیداری با مدیریت سود نداشته و لذا به عنوان سازوکار حاکمیتی مؤثر در این شرکتها عمل نمیکند. اما در رابطه با شرکتهای خارجی، سازوکار سهامداران نهادی ارتباط منفی و معنیداری با مدیریت سود دارد و از اینرو میتواند در کاهش شدت مدیریت سود اثربخش باشد. در رابطه با سازوکار مالکیت داخلی، نتایج بدست آمده نشان میدهند که در شرکتهای ایران و همچنین در سایر کشورها، این سازوکار بیارتباط با مدیریت سود میباشد و لذا نمیتواند در کاهش مدیریت سود و همگرایی منافع مدیران و مالکان مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, حاکمیت شرکتی, سهامداران نهادی, فراتحلیل, مالکیت داخلی, مدیریت سود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063363,
author = {عباس زاده, محمدرضا and عارفی اصل, سولماز},
title = {میزان تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر کاهش شدت مدیریت سود در شرکتهای ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی: شواهدی از کاربرد تکنیک فراتحلیل},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، فراتحلیل، مالکیت داخلی، مدیریت سود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر کاهش شدت مدیریت سود در شرکتهای ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی: شواهدی از کاربرد تکنیک فراتحلیل
%A عباس زاده, محمدرضا
%A عارفی اصل, سولماز
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]