پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (7), شماره (27), سال (2017-7) , صفحات (29-44)

عنوان : ( بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی) )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , مرتضی بستام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، بسیار مهم می‌نماید و موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مطالعه حاضر، اثرات رشد اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن جهت تحلیل وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) بررسی شده است. چارچوب مدل STRIPATبرای آزمون تشکیل شد و مدل‌های پارامتریک و شبه پارامتریک پانل دیتا با اثرات ثابت برای 22 کشور آسیایی در دوره زمانی 2014-2000 برآورد گردید. با استفاده از اطلاعات موجود، علی‌رغم اینکه روش پارامتریک پانل دیتا وجود ارتباط U معکوس برای هر دو مدل مذکور را تأیید ننمود اما با استفاده از روش شبه پارامتریک پانل دیتا فرضیه EKCتنها برای متغیر رشداقتصادی و انتشار گاز CO2به اثبات رسید.

کلمات کلیدی

STRIPAT؛ مدل شبه پارامتریک؛ انتشار گاز CO2؛ رشد اقتصادی و شهرنشینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063367,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and بستام, مرتضی},
title = {بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی)},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {27},
month = {July},
issn = {2228-5954},
pages = {29--44},
numpages = {15},
keywords = {STRIPAT؛ مدل شبه پارامتریک؛ انتشار گاز CO2؛ رشد اقتصادی و شهرنشینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی)
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A بستام, مرتضی
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2017

[Download]