پژوهش حسابداری, دوره (5), شماره (17), سال (2015-9) , صفحات (93-110)

عنوان : ( مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , سولماز عارفی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایداری سود،قابلیت پیش بینی سود،کیفیت اقلام تعهدی ،کیفیت سود،هموارسازی

کلمات کلیدی

, پایداری سود, قابلیت پیش بینی سود, کیفیت اقلام تعهدی , کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063368,
author = {عباس زاده, محمدرضا and عارفی اصل, سولماز},
title = {مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن},
journal = {پژوهش حسابداری},
year = {2015},
volume = {5},
number = {17},
month = {September},
issn = {2251-8495},
pages = {93--110},
numpages = {17},
keywords = {پایداری سود،قابلیت پیش بینی سود،کیفیت اقلام تعهدی ،کیفیت سود،هموارسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن
%A عباس زاده, محمدرضا
%A عارفی اصل, سولماز
%J پژوهش حسابداری
%@ 2251-8495
%D 2015

[Download]