جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (5), شماره (20), سال (2017-6) , صفحات (57-71)

عنوان : ( تعیین آغاز فصل تابستان در ایران بر اساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانه )

نویسندگان: جمیله قلی پور , سیدحسین ثنائی نژاد , عباس مفیدی , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ساختار بزرگ مقیاس جو و رفتار تابستانه جت جنب حاره در منطقه خاورمیانه در بازه زمانی 16 آوریل تا 15 جولای برای یک دوره 30 ساله (2010-1981) با استفاده از داده های شبکه بندی شده روزانه مؤلفه باد مداری در تراز 200 هکتوپاسکال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ساختار گردش بزرگ مقیاس جو و رفتار تابستانه جت جنب حاره در منطقه خاورمیانهه در بازه زمانی 56 آوریل ) 72 فروردین( تا 55 جولای ) 72 تیر( برای دوره 93 ساله ) 7353 5395 ( با اسهتااده -از دادههای شبکهبندی روزانه مؤلاه باد مداری تراز 733 هکتوپاسکال، مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفهت درهر سال، تغییر رفتار روزانه جت بهصورت تصویری و عددی مورد پایش قهرار گرفهت در بررسهی رفتهار روزانه جت، شدتجریان و میزان جابجایی عرضی هسته جت معیارههای اصهلی ج هت تصهتیی تغییهر الگوی گردش و آغاز فصل تابستان در نظر گرفته شد پردازش دادهها بر اساس رفته ار جهت در دو آسهتانه زمانی، شامل زمان آغاز و زمان خاتمه پرش شمال سو صورت گرفت یافتهها بیانگر آن است که در منطقهه خاورمیانه تابستان واقعی بر اساس حقایق مبتنی بر گردش کلی جو با لحاظ نمودن دو آستانه زمانی آغهاز - - و خاتمه پرش شمال سو به ترتیب حدود 75 روز و 52 روز زودتر از تاریخ نجهوم ی )اول تیهر مهاه( آغهاز میگردد صحت تعیین زمان آغاز تابستان توسط آزمون کای اسکور مورد تأیید قرار گرفت بررسهی رونهد تغییرات، نصان دهنده روندی با شیب مثبت، برای زمان آغاز تابسهتان در منطقهه اسهت یافتهه هها همچنهین بیانگر آن است که آغاز فصل تابستان در 55 سهال دوم مهورد مطالعهه، انحرافهات و ناب نجهار یههای قابهل ملاحظهای در قیاس با 55 سال اول دارد ادامه داشتن این روند باعث نزدیکی زمان آغاز اقلیمی تابستان به آغاز نجومی و از طرفی کوتاه شدن طول فصل تابستان خواهد شد.

کلمات کلیدی

, جت جنب حاره, زمان آغاز تابستان, گردش بزرگ مقیاس جو, مؤلفه باد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063369,
author = {قلی پور, جمیله and ثنائی نژاد, سیدحسین and مفیدی, عباس and علیزاده, امین},
title = {تعیین آغاز فصل تابستان در ایران بر اساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانه},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {20},
month = {June},
issn = {2322-1682},
pages = {57--71},
numpages = {14},
keywords = {جت جنب حاره، زمان آغاز تابستان، گردش بزرگ مقیاس جو، مؤلفه باد مداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین آغاز فصل تابستان در ایران بر اساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانه
%A قلی پور, جمیله
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A مفیدی, عباس
%A علیزاده, امین
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2017

[Download]