حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (3), سال (2017-10) , صفحات (396-408)

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویا )

نویسندگان: حبیبه سلطانی نراب , علی قنبری , مهدی راستگو , قربانعلی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف تاثیر¬گذاری تاریخ کاشت و تراکم کاشت بر شاخص¬های رشد وارزیابی توانایی رقابتی سویا رقم ویلیام زبا علف-های هرز، آزمایشی درسال زراعی 1392 درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد درقالب اسپلیت-اسپلیت و طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی به اجرادرآمد. تیمارهای این آزمایش شامل تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی (28 فروردین، 22 اردیبهشت، 16 خرداد) و تراکم کاشت به عنوان عامل فرعی (30، 40، 50، 60 بوته درمترمربع) ومدیریت علف¬های هرز به عنوان عامل فرعی- فرعی (کنترل وعدم کنترل علف¬های هرز) بود. نتایج نشان داد تاریخ کاشت22 اردیبهشت، نسبت به تاریخ کاشت زودهنگام وتاریخ کاشت تاخیری شاخص سطح برگ،ماده خشک وسرعت رشد بیشتری حاصل کرد .در تراکم¬های بیشتر و تاریخ کشت¬های دیرتر، ماده خشک و شاخص سطح برگ بیشتری تولید شد. در شرایط حضور علف هرز با افزایش تراکم سویا از 30 به 60 بوته در متر مربع، میزان شاخص سطح برگ و ماده خشک افزایش یافت. تفاوت قابل ملاحظه¬ای بین ماده خشک تجمعی، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و آهنگ رشد در شرایط تداخل علف¬های هرز (تمام فصل) نسبت به کنترل علف¬های هرز وجود داشت. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت 22 اردیبهشت و تراکم 40 بوته در متر مربع علاوه بر بهبود شاخص¬های رشد، سبب افزایش توان رقابتی سویا در مقابل علف¬های هرزمی¬شود.

کلمات کلیدی

, آهنگ رشد, تداخل, سرعت رشد محصول, شاخص سطح برگ, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063371,
author = {سلطانی نراب, حبیبه and قنبری, علی and راستگو, مهدی and اسدی, قربانعلی},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویا},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {396--408},
numpages = {12},
keywords = {آهنگ رشد، تداخل، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویا
%A سلطانی نراب, حبیبه
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%A اسدی, قربانعلی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]