پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (3), شماره (9), سال (2015-6) , صفحات (96-114)

عنوان : ( تحلیل‬ معنایی‬ حدیث‬ امرنا‬ صعب‬ ‫و مستصعب‬ )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی , مهدی حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اندیشه شیعه، امام جانشین پیامبر می باشد و دارای کمالات و فضائلی است که او را از بقیه مردم متمایز می نماید که در مواردی فهم آن برای تودۀ مردم دشوار است؛ از جمله روایاتی که این واقعیت را بیان می نماید کلام امیرمؤمنان علی در نهج البلاغه است که میفرمایند: «انّ امرنا صعب مستصعب». در اینکه مقصود از این جمله چیست اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای آنرا به احادیثی تفسیر کرده اند که دارای بطون می باشد و گروهی آنرا به روایاتی که کمالات ائمه: را بیان کرده اند، و برخی نیز به ولایت ائمه: تفسیر کرده اند. این مقاله با تحقیق و بررسی روایات مشابه که جانشین این واژه با عبارتهای مختلف مثل «ان حدیثنا صعب مستصعب»، «علم العلماء صعب و مستصعب»، «اقامۀ ولایتی صعب مستصعب» و... بیان شده است و با توجه به معناشناسی واژگان به-کار رفته در روایات، به این نتیجه رسیده است که مقصود از امرنا، ولایت ائمه: می باشد که دارای مراتب بسیاری است و برای تودۀ مردم قابل تحمل نیست. و اگر در روایتی این مسأله به حدیث یا خبر نسبت داده شده است به این اعتبار است که این روایات مراتب ولایت ائمه: را بیان می نماید، که مستندات آنرا در مقاله باید جستجو کرد.

کلمات کلیدی

نهج البلاغه؛ امرنا؛ حدیثنا؛ خبرنا؛ حدیث آل محمد؛ صعب؛ مستصعب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063376,
author = {مرتضوی, سیدمحمد and حسن زاده, مهدی},
title = {تحلیل‬ معنایی‬ حدیث‬ امرنا‬ صعب‬ ‫و مستصعب‬},
journal = {پژوهشنامه نهج البلاغه},
year = {2015},
volume = {3},
number = {9},
month = {June},
issn = {2345-5233},
pages = {96--114},
numpages = {18},
keywords = {نهج البلاغه؛ امرنا؛ حدیثنا؛ خبرنا؛ حدیث آل محمد؛ صعب؛ مستصعب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل‬ معنایی‬ حدیث‬ امرنا‬ صعب‬ ‫و مستصعب‬
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A حسن زاده, مهدی
%J پژوهشنامه نهج البلاغه
%@ 2345-5233
%D 2015

[Download]