تحقیقات تاریخ اجتماعی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (1-31)

عنوان : ( تحلیل فرهنگی و تاریخی از وضع خوراک و پوشاک در هورامانِ دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی) )

نویسندگان: مظهر ادوای , علی ناظمیان فرد , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هورامان با جغرافیای کوهستانی و صعب العبور و با مردمانی که طریقه زندگی آن ها همواره همچون راز بوده، در مطالعات تاریخ محلی، تاریخ اجتماعی، قوم نگاری و مردم شناسی محل توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هر گاه سخن از زندگی اجتماعی قومی به میان می آید تقریباً هیچ داده تاریخی از وضع زیست آن ها در دست نیست، ادبیات مکتوب و شفاهی می تواند رهیافتی برای بررسی و تحلیل تاریخ اجتماعی و واکاوی زندگی اجتماعی ارائه دهد. در این نوع پژوهش ها، بدون مراجعه به منابع غیرتاریخ نگارانه به ویژه ادبیات، بحث از زندگی اجتماعی ممکن نیست. پرسش این مقاله آن است که وضعیتِ زیست مردم هورامان در دوره قاجار و پهلوی اول چگونه بوده است؟ این مقاله می کوشد با خوانش متن دیوان ملا حسن دزلی، تحلیل فرهنگی - تاریخی از وضعیتِ زیستِ مردم هورامان در دوره قاجار و پهلوی اول ارائه دهد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته و ابتدا داده‏ها و اطلاعات مرتبط با واژگان خوراک و پوشاک را از متن دیوان استخراج و سپس با طبقه‏بندی انواع خوراک و پوشاک، اوضاع فرهنگی، شیوه زیست و زندگی روزانه مردم هورامان، در دوره مذکور را ارزیابی کرده است. یافته ها نشام می دهد مردم هورامان در این دوره به رغم تنوع خوراک و پوشاک، برخوردار از گونه های مختلف آن نبودند و میان بودها و باید ها فاصله دیده می شد.

کلمات کلیدی

, زندگی روزانه, تحلیل فرهنگی و تاریخی, قاجار, پهلوی, هورامان, دیوان ملا حسن دزلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063400,
author = {ادوای, مظهر and ناظمیان فرد, علی and وکیلی, هادی},
title = {تحلیل فرهنگی و تاریخی از وضع خوراک و پوشاک در هورامانِ دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی)},
journal = {تحقیقات تاریخ اجتماعی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-0484},
pages = {1--31},
numpages = {30},
keywords = {زندگی روزانه، تحلیل فرهنگی و تاریخی، قاجار، پهلوی، هورامان، دیوان ملا حسن دزلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فرهنگی و تاریخی از وضع خوراک و پوشاک در هورامانِ دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی)
%A ادوای, مظهر
%A ناظمیان فرد, علی
%A وکیلی, هادی
%J تحقیقات تاریخ اجتماعی
%@ 2383-0484
%D 2017

[Download]