مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (97-109)

عنوان : ( اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک )

نویسندگان: وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , سعید ظریف نشاط , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر روش های مختلف خاک‌ورزی با سطوح مختلف بقایا بر فشردگی خاک در مدت پنج سال (95-91) انجام گردید. آزمایش با 9 تیمار شامل روش گیاهی در سه سطح (1- بدون بقایا، 2- حفظ 30 درصد بقایا، 3- حفظ 60 درصد بقایا) در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد اجرا گردید. برخی ویژگی‌های خاک شامل: شاخص نفوذپذیری خاک، وزن مخصوص ظاهری، میانگین وزنی قطر کلوخه، ماده آلی و درصد رطوبت خاک در این تحقیق مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج تجزیه آماری نشان دادند که روش‌های مختلف خاک ورزی بر تمامی پارامترهای خاک و تیمار مدیریت بقایای گیاهی بر شاخص نفوذپذیری و درصد رطوبت خاک تاثیر معنی‌دار داشته است. هم چنین اثر متقابل دو فاکتور نیز در برخی اعماق بر شاخص نفوذپذیری و درصد رطوبت خاک معنی‌دار بوده است.

کلمات کلیدی

, روش خاک‌ورزی, مدیریت بقایا, خصوصیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063407,
author = {بحرپور, وحید and روحانی, عباس and عباسپور فرد, محمدحسین and سعید ظریف نشاط and آق خانی, محمدحسین},
title = {اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک},
journal = {مکانیزاسیون کشاورزی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2383-126X},
pages = {97--109},
numpages = {12},
keywords = {روش خاک‌ورزی، مدیریت بقایا، خصوصیات خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک
%A بحرپور, وحید
%A روحانی, عباس
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A سعید ظریف نشاط
%A آق خانی, محمدحسین
%J مکانیزاسیون کشاورزی
%@ 2383-126X
%D 2017

[Download]