پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (9), شماره (33), سال (2017-6) , صفحات (81-105)

عنوان : ( رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد )

نویسندگان: مهدی مرادی , مهدی جباری نوقابی , نعیمه بیات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مدیریت وجوه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگه داری و پرداخت وجه نقد است که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری با توجه به آثار آن می باشد. با توجه به آثار منفی نگه داری وجه نقد به صورت مازاد، هدف اصلی این پژوهش، محاسبه ارزش نهایی وجه نقد برای سهامداران در شرکت هایی است که به صورت مداوم دارای مازاد نقدینگی بوده اند. در این پژوهش اطلاعات 031 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. برای تحلیل آماری داده ها و انجام فرضیه های پژوهش فوق، از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته ) GMM ( استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در شرکت هایی که وجه نقد مازاد وجود دارد، ارزش نهایی وجه نقد کمتر از سایر شرکت ها است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: مازاد نگه داری وجه نقد, ارزش نهایی وجه نقد, مازاد نقدینگی پایدار, مدیریت وجوه نقد. 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063408,
author = {مرادی, مهدی and جباری نوقابی, مهدی and نعیمه بیات},
title = {رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {33},
month = {June},
issn = {2383-0379},
pages = {81--105},
numpages = {24},
keywords = {واژه های کلیدی: مازاد نگه داری وجه نقد، ارزش نهایی وجه نقد، مازاد نقدینگی پایدار، مدیریت وجوه نقد. 1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد
%A مرادی, مهدی
%A جباری نوقابی, مهدی
%A نعیمه بیات
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2017

[Download]