علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (70), سال (2017-12) , صفحات (225-236)

عنوان : ( ارزیابی بازیافت ویروس های روده ای از ماهی های پرورشی با استفاده از Male-specific coliphage (MS2) )

نویسندگان: مسعود یاورمنش , فریبا قیامتی یزدی , پرنیان پزشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتریوفاژها، فاژهایی هستند که موجب عفونت باکتری ها می شوند.

کلمات کلیدی

, بازیافت, ویروس های روده ای, کلی فاژ, ماهی سالمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063410,
author = {یاورمنش, مسعود and فریبا قیامتی یزدی and پزشکی, پرنیان},
title = {ارزیابی بازیافت ویروس های روده ای از ماهی های پرورشی با استفاده از Male-specific coliphage (MS2)},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {70},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {225--236},
numpages = {11},
keywords = {بازیافت، ویروس های روده ای، کلی فاژ، ماهی سالمون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی بازیافت ویروس های روده ای از ماهی های پرورشی با استفاده از Male-specific coliphage (MS2)
%A یاورمنش, مسعود
%A فریبا قیامتی یزدی
%A پزشکی, پرنیان
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]