اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (227-236)

عنوان : ( بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰) )

نویسندگان: حکیمه هاتف , محمود دانشورکاخکی , علی اکبر سروری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که علی رغم در اختیار داشتن منابع و امکانات طبیعی ارزشمند هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی‌رود. گسترش صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه مناطق روستایی، کاهش فقر و محرومیت مناطق، نقش اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌نماید. همچنین صادرات محصولات باغی می‌تواند تأثیر مثبتی بر توسعه بخش کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه مزیت نسبی صادرات سیزده محصول باغی ایران (پسته، انگور، خرما، سیب، بادام، گردو، پرتقال، هلو، زرد الو، گیلاس، نارنگی، کیوی و لیمو) در دوره زمانی ۸۶-۱۳۴۰ با استفاده از اطلاعات موجود در سایت سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) با استفاده از شاخصهایRCA ،RSCA و X۲ محاسبه شده و سپس پیش بینی تغییرات این شاخص‌ها برای ۴ دوره زمانی انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود و عدم وجود مزیت نسبی برای محصولات مختلف در دوره زمانی مورد مطالعه می‌باشد. مثلاً پسته و خرما دارای مزیت نسبی هستند در حالی که انگور، پرتقال، هلو و زردآلو فاقد مزیت نسبی می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی این شاخص‌ها طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۷ نشان دهنده تداوم وجود مزیت نسبی در مورد پسته و خرما و عدم مزیت در مورد محصولات انگور، پرتقال، هلو و زردآلو می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ایران, برتری, پیش بینی, شاخص‌های مزیت نسبی صادراتی, محصولات عمده باغی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063411,
author = {حکیمه هاتف and دانشورکاخکی, محمود and علی اکبر سروری},
title = {بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰)},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4722},
pages = {227--236},
numpages = {9},
keywords = {ایران، برتری، پیش بینی، شاخص‌های مزیت نسبی صادراتی، محصولات عمده باغی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰)
%A حکیمه هاتف
%A دانشورکاخکی, محمود
%A علی اکبر سروری
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2011

[Download]