کنفرانس شبکه های هوشمند , 2016-12-20

عنوان : ( مدلسازی احتمالاتی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش انتشار الایندگی )

نویسندگان: مهدی شفیعی درب آسیابی , رضا قاضی , معین معینی اقطاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - در این مقاله عملکرد هماهنگکننده پارکینگ هوشمند به منظور مدیریت انرژی تعداد زیادی خودروی الکتریکی با هدف کاهش انتشار آلایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این حالت تابع هدف به صورت کمینه نمودن انتشار آلایندگی با در نظر گرفتن خواسته صاحبان خودرو در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دادهاند که مدیریت پارکینگهای هوشمند به عنوان یک نهاد کارآمد موجب بهرهمندی اقتصادی صاحبان خودروهای الکتریکی از یک طرف و از طرف دیگر بهرهمندی زیست محیطی شبکه میگردد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه - آلایندگی زیست محیطی, پارکینگ هوشمند, خودرو الکتریکی, منابع تولید پراکنده, هماهنگکننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063425,
author = {شفیعی درب آسیابی, مهدی and قاضی, رضا and معین معینی اقطاعی},
title = {مدلسازی احتمالاتی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش انتشار الایندگی},
booktitle = {کنفرانس شبکه های هوشمند},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کلید واژه - آلایندگی زیست محیطی، پارکینگ هوشمند، خودرو الکتریکی، منابع تولید پراکنده، هماهنگکننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی احتمالاتی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش انتشار الایندگی
%A شفیعی درب آسیابی, مهدی
%A قاضی, رضا
%A معین معینی اقطاعی
%J کنفرانس شبکه های هوشمند
%D 2016

[Download]