علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (47-55)

عنوان : ( بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) )

نویسندگان: فاطمه رنجبر , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیوههای کشاورزی جدید مانند کشاورزی کم نهاده، بهطورمعمول ترکیبی از نظامهای سنتی، اصول بومشناختی (اکولوژیکی) و اطلاعات جدید علمی هستند که در راستای کاهش کاربرد نهادههای شیمیایی طراحی شدهاند. در راستای همین هدفهای آزمایشی بهصورت کرتهای نواری بر پایة طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1932-1939در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از نظامهای زراعی بهعنوان عامل عمودی (کم نهاده، متوسط نهاده و پر نهاده) و سطوح آبیاری بهعنوان عامل افقی ( 01 ،111و 01درصد نیاز آبی گیاه انیسون.) نتایج نشان داد، عملکرد کمی و کیفی انیسون تحت تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری قرار گرفتند. کارایی کاربرد نیتروژن تحت تأثیر نظامهای زراعی قرار نگرفت اما میزان مصرف آب بر بهبود کارایی کاربرد نیتروژن مؤثر بود. کارایی مصرف آب در نظام کم نهاده پایینترین میزان را داشت اما از لحاظ کارایی مصرف آب تفاوتی بین نظام پر نهاده و متوسط نهاده نبود. بالاترین کارایی مصرف آب و نیتروژن در تیمار 01درصد نیاز آبی گیاه مشاهده شد. با در نظر گرفتن حفاظت از منابع آب میتوان گفت در تیمار 01درصد نیاز آبی، گیاه از دیگر منابع موجود نیز بهگونة مطلوبتری استفاده کرده است. همچنین درصورتیکه سرمایهگذاری روی این گیاه بهمنظور تولید اسانس بالاتر باشد، نتایج آزمایش نشان داد، تیمار 01 درصد نیاز آبی مناسبتر از 111درصد نیاز آبی گیاه باشد

کلمات کلیدی

, اسانس, کارایی مصرف آب, کارایی کاربرد نیتروژن, کم نهاده, نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063426,
author = {رنجبر, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا},
title = {بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum)},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {48},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4811},
pages = {47--55},
numpages = {8},
keywords = {اسانس، کارایی مصرف آب، کارایی کاربرد نیتروژن، کم نهاده، نیاز آبی گیاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum)
%A رنجبر, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2017

[Download]