پنجمین کنفرانس انرژی پاک , 2017-02-22

عنوان : ( مدیریت انرژی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش هزینههای بهرهبرداری و انتشار آلایندگی )

نویسندگان: مهدی شفیعی درب آسیابی , رضا قاضی , معین معینی اقطاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این مقاله عملکرد هماهنگکننده پارکینگ هوشمند به منظور مدیریت انرژی تعداد زیادی خودروی الکتریکی با هدف کاهش هزینه های بهرهبرداری و انتشار آلایندگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این حالت تابع هدف به صورت کمینه نمودن هزینههای بهرهبرداری و کاهش انتشار آلایندگی با در نظر گرفتن خواسته صاحبان خودرو در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دادهاند که مدیریت پارکینگهای هوشمند به عنوان یک نهاد کارآمد موجب بهره مندی اقتصادی صاحبان خودروهای الکتریکی و شبکه از یک طرف و از طرف دیگر بهرهمندی زیست محیطی میگردد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : پارکینگ هوشمند, خودرو الکتریکی, منابع تولید پراکنده, هماهنگکننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063427,
author = {شفیعی درب آسیابی, مهدی and قاضی, رضا and معین معینی اقطاعی},
title = {مدیریت انرژی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش هزینههای بهرهبرداری و انتشار آلایندگی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس انرژی پاک},
year = {2017},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : پارکینگ هوشمند، خودرو الکتریکی، منابع تولید پراکنده، هماهنگکننده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت انرژی خودروهای الکتریکی با هدف کاهش هزینههای بهرهبرداری و انتشار آلایندگی
%A شفیعی درب آسیابی, مهدی
%A قاضی, رضا
%A معین معینی اقطاعی
%J پنجمین کنفرانس انرژی پاک
%D 2017

[Download]