فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده, دوره (11), شماره (36), سال (2017-7) , صفحات (123-141)

عنوان : ( اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارض )

نویسندگان: مونا کارگر , فاطمه قاصد , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی مینه¬سوتا بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی بود. در این پژوهشِ کارآزمایی تصادفی شاهد دار (RCT)، 60 نفر (30 زوج) دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره وابسته به آموزش و پرورش مشهد، با ¬¬استفاده از نمونه¬گیری اتفاقی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر ¬کدام 15 زوج) قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی (WHO) و رضایتمندی زناشویی انریچ بود. تنها گروه آزمایش برنامه مهارتهای ارتباط زناشویی را طی ده جلسه دریافت کردند. پس از پایان مداخلات، هر دو گروه آزمایش و کنترل به پس آزمون پاسخ گفتند. داده‏ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0p

کلمات کلیدی

مهارت ارتباط زناشویی;رضایتمندی زناشویی;کیفیت زندگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063431,
author = {کارگر, مونا and فاطمه قاصد and کیمیایی, سیدعلی},
title = {اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارض},
journal = {فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده},
year = {2017},
volume = {11},
number = {36},
month = {July},
issn = {2008-3998},
pages = {123--141},
numpages = {18},
keywords = {مهارت ارتباط زناشویی;رضایتمندی زناشویی;کیفیت زندگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارض
%A کارگر, مونا
%A فاطمه قاصد
%A کیمیایی, سیدعلی
%J فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده
%@ 2008-3998
%D 2017

[Download]