کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , 2017-03-05

عنوان : ( بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد )

نویسندگان: سیدسجاد حسینی مقدم , محمد مهرآیین , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه اخیر باگسترش ابزارهای ارتباطی، حجم فعالیتهای الکترونیکی درشهرها افزایش یافته و به دلیل افزایش در سرعت، دقت و امنیت درانجام فعالیتها،کشورها هر چه بیشتر تمایل به استفاده از این فناوری پیدا کرده اند که نتیجه این فعالیت ها شکل گیری شهرهاو دولت الکترونیک است که بزرگترین هدف آن ارایه ی راحت تر خدمات شهری به شهروندان و کاستن از حجم تردد در سطح شهر و صرفه جویی در وقت و تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه است. با وجود اینکه دولتها به صورت نسبی سطح خوبی ازشفافیت و گستره ی مناسبی از روشهای نوآورانه خدمت رسانی را ارایه میکنند اما برخی از مردم نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات درارتباط با دولت بد گمان باقی میمانند.به طوریکه بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک بخصوص در ایران به شدت وابسته به میزاناعتماد کاربران است. این تحقیق بر آنست تا اعتماد و تاثیر آن بر میزان پذیرش دولت الکترونیک را در یکی از سازمان های زیر مجموعهی آن)شهرداری مشهد( مورد بررسی قرار دهد. جهت سنجش این موضوع، نظرات 384 نفر از ارباب رجوع مراجعه کننده به بخش های مرتبط با دولت الکترونیک با استفاده از نمونه گیری قضاوتی در دسترس اخذ گردید. ماهیت تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی-توصیفی بوده و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. روایی محتوا و صوری پرسشنامه تحقیق از طریق مشخصشدن سوالات با توجه به مولفه های استخراج شده از پژوهشهای معتبر گذشته و همچنین از طریق قضاوت تعدادی از اساتید رشته مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش رگرسیون و با استفاده از نرم انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به دولت رابطه مثبت و معناداری بر تمایل به استفاده ارباب رجوع شهرداری SPSS افزار مشهد از خدمات دولت الکترونیک دارد. در انتها نیز ، پیشنهادات کاربردی و همچنین محدودیت های تحقیق ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, اعتماد به دولت , دولت الکترونیک , شهرداری مشهد, فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063433,
author = {حسینی مقدم, سیدسجاد and مهرآیین, محمد and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد},
booktitle = {کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتماد به دولت ، دولت الکترونیک ، شهرداری مشهد، فناوری اطلاعات و ارتباطات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد
%A حسینی مقدم, سیدسجاد
%A مهرآیین, محمد
%A مهارتی, یعقوب
%J کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]