پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2017-8) , صفحات (113-126)

عنوان : ( اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد )

نویسندگان: هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و همچنین جایگاه ویژه لوبیا چیتی در ایران، بررسی خصوصیات گیاه لوبیا تحت تاثیر کمبود آب از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین دلیل آزمایشی به صورت کرت¬های خرد شده در قالب طرح بلوک¬ کامل تصادفی، جهت بررسی تاثیر کم¬آبیاری (سه رژیم آبیاری شامل تامین 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه، بعنوان فاکتور اصلی) بر ژنوتیپ¬های لوبیا چیتی (پنج ژنوتیپ لوبیا چیتی شامل تیلور، صدری، C.O.S.16، KS21193 (کوشا 193)، KS21486، بعنوان فاکتور فرعی) در دانشگاه شهرکرد اجرا شد. نتایج نشان داد اثر کم¬آبیاری بر تعداد و وزن دانه، تعداد غلاف بارور، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی¬دار بود. بیشترین عملکرد دانه در رژیم آبیاری تامین 100 و 80 درصد نیاز آبی، از ژنوتیپ C.O.S.16 بدست آمد (به ترتیب6/594 و 2/289 گرم در متر مربع)، در حالیکه این ژنوتیپ در شرایط تامین 60 درصد نیاز آبی، موفق به تولید دانه نشد و در این سطح آبیار ی ژنوتیپ KS21486 بیشترین عملکرد دانه (5/109 گرم در متر مربع) را به خود اختصاص داد. همچنین نتایج نشان داد، از دو جزء اصلی عملکرد دانه (تعداد دانه، وزن دانه) تعداد دانه حساسیت بالاتری به کمبود آب دارد و در اثر کاهش میزان آب آبیاری با شدت بیشتری نسبت به وزن دانه کاهش می¬یابد. در اثر کاهش میزان آب، عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک با شدت بیشتری کاهش یافته و به تبع آن شاخص برداشت ژنوتیپ¬های مورد بررسی نیز کمتر شد. آزمایش حاضرنشان داد در شرایط آبیاری بهینه و نسبتا مناسب ژنوتیپ C.O.S.16 و در شرایط کمبود آب شدید ژنوتیپ KS21486 عملکرد بیشتری تولید کردند.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, شاخص برداشت, غلاف, وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063440,
author = {کریم زاده سورشجانی, هدایت الله and نظامی, احمد and کافی, محمد and محمودرضا تدین},
title = {اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-725X},
pages = {113--126},
numpages = {13},
keywords = {تنش خشکی، شاخص برداشت، غلاف، وزن دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد
%A کریم زاده سورشجانی, هدایت الله
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A محمودرضا تدین
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2017

[Download]