پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2017-8) , صفحات (113-126)

عنوان : ( اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد )

نویسندگان: هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و همچنین جایگاه ویژه لوبیاچیتی در ایران، بررسی خصوصیات گیاه لوبیا تحت تاثیر کمبود آب از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، جهت بررسی تاثیر کم آبیاری (سه رژیم آبیاری شامل تامین 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه، به عنوان فاکتور اصلی) بر ژنوتیپ های لوبیاچیتی (پنج ژنوتیپ لوبیاچیتی شامل تیلور، صدری، C.O.S.16، ) KS21193کوشا 193)، KS21486، به عنوان فاکتور فرعی) در دانشگاه شهرکرد اجرا شد. نتایج نشان داد اثر کم آبیاری بر تعداد و وزن دانه، تعداد غلاف بارور، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در رژیم آبیاری تامین 100 و 80 درصد نیاز آبی، از ژنوتیپ C.O.S.16به دست آمد (به ترتیب594.6 و 289.2 گرم در مترمربع)، در حالی که این ژنوتیپ در شرایط تامین 60 درصد نیاز آبی، موفق به تولید دانه نشد و در این سطح آبیاری ژنوتیپ KS21486 بیشترین عملکرد دانه (109.5 گرم در مترمربع) را به خود اختصاص داد. همچنین نتایج نشان داد از دو جزء اصلی عملکرد دانه (تعداد دانه، وزن دانه) تعداد دانه حساسیت بالاتری به کمبود آب دارد و در اثر کاهش میزان آب آبیاری با شدت بیشتری نسبت به وزن دانه کاهش می یابد. در اثر کاهش میزان آب، عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک با شدت بیشتری کاهش یافت و به تبع آن شاخص برداشت ژنوتیپ های مورد بررسی نیز کمتر شد. آزمایش حاضر نشان داد در شرایط آبیاری بهینه و نسبتا مناسب، ژنوتیپ C.O.S.16 و در شرایط کمبود آب شدید، ژنوتیپ KS21486 عملکرد بیشتری تولید کردند.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, شاخص برداشت, غلاف, وزن دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063440,
author = {کریم زاده سورشجانی, هدایت الله and نظامی, احمد and کافی, محمد and محمودرضا تدین},
title = {اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2017},
volume = {8},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-725X},
pages = {113--126},
numpages = {13},
keywords = {تنش خشکی، شاخص برداشت، غلاف، وزن دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد
%A کریم زاده سورشجانی, هدایت الله
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A محمودرضا تدین
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2017

[Download]