پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2018-10) , صفحات (525-540)

عنوان : ( بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ‌) در شرایط کم آبیاری )

نویسندگان: هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدود 90 درصد از مساحت ایران در نواحی خشک و نیمه خشک قرار دارد که در این مناطق بروز تنش خشکی در دوره رشد گیاهان و از جمله لوبیا امری اجتناب ناپذیر است. به منظور بررسی اثر کم¬آبیاری بر ژنوتیپ¬های لوبیا چیتی، آزمایشی به صورت کرت¬های خرد شده در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. عامل اصلی رژیم آبیاری (سه سطح: تامین 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه) و عامل فرعی پنج ژنوتیپ لوبیا چیتی (صدری، C.O.S.16، KS21193، لاین تیلور و KS21486) بودند. نتایج نشان داد واکنش ژنوتیپ ها از نظر روند تغییرات وزن خشک، وزن شاخساره، وزن برگ، وزن دانه و همچنین شاخص سطح برگ (LAI)، دوام سطح برگ (LAD)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت آسمیلاسیون خالص (NAR) و کارایی مصرف نور (RUE)، تحت تاثیر آبیاری متفاوت بود. بیشترین کارایی مصرف نور از ژنوتیپ KS21486 در شرایط تامین 80 درصد نیاز آبی بدست آمد (21/3 گرم بر مگاژول). کاهش آب مصرفی، کارایی مصرف نور ژنوتیپ‌های مورد بررسی را تغییر داد؛ ولی تغییرات در ژنوتیپ‌ها متغیر بود؛ به نحوی که با کاهش میزان آب مصرفی به 80 درصد نیاز آبی گیاه، کارایی مصرف نور ژنوتیپ‌های تیلور، صدری و C.O.S.16 نسبت به شرایط تامین 100 درصد نیاز آبی کاهش یافت و کارایی مصرف نور ژنوتیپ‌های KS21193 و KS21486 نسبت به شرایط تامین 100 درصد نیاز آبی افزایش یافت. در شرایط تامین 60 درصد نیاز آبی کارایی مصرف نور همه ژنوتیپ‌ها، نسبت به شرایط تامین 100 درصد نیاز آبی کاهش یافت؛ ولی شدت کاهش یکسان نبود، به نحوی که بیشترین و کمترین درصد کاهش کارایی مصرف نور به ترتیب در ژنوتیپ‌های C.O.S.16 و صدری مشاهده شد. در شرایط تامین 100% نیاز آبی، افزایش شاخص رشد محصول در ژنوتیپ C.O.S.16زودتر و با شتاب بیشتری از سایر ژنوتیپ¬ها بود و از نظر حداکثر این شاخص نیز از سایر ژنوتیپ¬ها برتر بود. بیشینه سرعت آسمیلاسیون خالص و سرعت رشد نسبی، در شرایط تامین 100% نیاز آبی در ژنوتیپ C.O.S.16 مشاهده شد و در شرایط تامین 80 و 60 درصد نیاز آبی بیشینه میزان سرعت آسمیلاسیون خالص و سرعت رشد نسبی را ژنوتیپ¬KS21486 داشت. ‌دوام بیوماس، دوام سطح برگ و شاخص سطح برگ بیشترین همبستگی مثبت و معنی¬دار را با عملکرد نشان دادند؛ بنابراین شاخص‌های مناسبی جهت تخمین عملکرد دانه در شرایط رطوبتی مختلف هستند.

کلمات کلیدی

, سرعت آسمیلاسیون خالص, سرعت رشد محصول, شاخص سطح برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063441,
author = {کریم زاده سورشجانی, هدایت الله and نظامی, احمد and کافی, محمد and محمودرضا تدین},
title = {بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ‌) در شرایط کم آبیاری},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2018},
volume = {16},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {525--540},
numpages = {15},
keywords = {سرعت آسمیلاسیون خالص، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ‌) در شرایط کم آبیاری
%A کریم زاده سورشجانی, هدایت الله
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A محمودرضا تدین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2018

[Download]